ሕጂው’ን እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩለንትናዊ ወራር ንኹንን፡

ESMNS_Message_Press_release_01_04_2020

እቲ ካብ ዝጅመር ክልተ ወርሒ ጌሩ ዘሎ ኲናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣስዒብዎ ዘሎ ጸገማት
ናይ ዓለምና ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዘይሓላፍነታዊን ዘይሕጋውን ወራር ኣብ ልዕሊ
ህዝቢ ትግራይ ፈጢርዎ ዘሎ ቅልውላው ንኢትዮጵያ ሓሊፉ ንኩሉ እቲ ዞባ ጸልይዎ ይርከብ። በዚ
ካኣ ህዝቢ ኣደዳ ሞትን መቁሰልትን ካብ ምዃን ሓሊፉ ብብዝሒ ናብ ጎረቤት ሃገር ይሰግር ኣሎ።
ኣብ ውሽጢ ሓምሳ መዓልታት ልዕሊ ሓምሳ ሽሕ ትግራዋይ ንሱዳን ከምዝሰገረ እታ ነቶም
ስደተኛታት ትቕበል ዘላ ሱዳን ትገልጽ ኣላ፡ ብዘይካ’ዚ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜናውን ብጭቡጥ
ኣረጋጊጸናኦ እየን። እዚ ከኣ ምስቲ ገና ቁጽሩ ዘይተፈልጠ፡ ብሰንኪ እቲ ኩናት ዝሃለቐ ህዝቢ ወሲኽካ
ዓቢ ጽንተት ህዝቢ እዩ። ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ነዚ እኩይ ተግባር ካብ
ምኹናን ሓሊፉ ኣብ ጎኒ ውጹዕ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ኩሉ ዝከኣሎ ዘበለ ኣበርክቶ ከበርክት ምዃኑ
ዳግማይ የረጋግጽ።

ወራሪ ሰራዊት ብልጽግና፡ ምስቲ ንኤርትራን ህዝባን ንልዕሊ 28 ዓመታት ከብርስ ዝጸነሐ ቁንጮ
ህግደፍ ተሻሪኹ፡ ተወሰኽቲ ናይ ግዳም ሓይልታት ዓዲሙ ኣብ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኢሰብኣዊ
ኲናት ንመጻኢ ብቀሊሉ ክሓዊ ዘይክእል ኩለንትናዊ ሃስያ እዩ ዘውርድ ዘሎ። ንኩሉ መራኸቢታት፥
መስመር ማይ፥ ሓይሊ መብራህቲ፥ መጓዓዝያ፥ ተሌፎን፥ ኢንተርኔት፥ ተሌቪዥንን ራድዯን ዓጺኻ
ህዝቢ ብዘይ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሓበሬታን ዓፊንካ ናይ ጽንተት ገበን ምፍጻም ዓቢ ገበን እዩ።
መራሒ ፓርቲ ብልጽግና ከምቲ ዝብሎ ሕጊ ንምኽባር ዘይኮነ፡ ነቲ ብመሪር መስዋእቱ ንመላእ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ መሰል ርእሰ ውሳነኡ ክኽውን ዕድል ዝኸፈተ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ
ውዱቡን ህወሓትን ኣምበርኪኽካ ሕጊ ንምጉዕጻጽ እዩ። ነዚ እኩይ ተግባሩ ክዉን ንምግባር ነቶም
ቅድም ኣብ ግዜ ደርጊ ተማሪኾም ብህወሓት ምሕረት ዝተግበረሎም ጀነራላት ጸዊዑ ነቲ ውግእ
የካይዶ ኣሎ። እዚ ከኣ መቐጸልታ እቲ እኩይ ዕላማታት ናይቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኮይኑ

ፍልይ ዘብሎ ግን ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ጸላእቲ ዓዲምካ ንህዝቢ ትግራይ ሓንሳብን ንሓዋሩን
ንምምብርካኽ ምፍታኑ እዩ። መርኣያ ናይዚ ኩሉ ፡ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ኩናት ወጽዩ ዳግም
ብኢኮኖሚን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ትካላትን ሰሲኑ ነቲ ዝጀመሮ ምዕባለ ከይቅጽል ኣብ ልዕሊ ናይ
ቁጠባ ማእከላት፡ ህዝባውን መንግስታውን ትካላት፡ ናይ ሕክምናውን ትምህርታውን ተቋማት
ብዘይ ንሕስያ ብነፈርቲን ተወንጨፍቲ ሮኬታትን ይድብድብ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉውን ምስቲ
ብዘይካ ዕንወት ካልእ ተሞክሮ ዘይፈልጥ ቁንጮ ህግደፍ ተሻሪኹ ነቲ ክላዓል ዝከኣል ንብረት
ንማእከል ኢትዮጵያን ንኤርትራን ይጓርቶ ኣሎ። ሕጅውን ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን
ንድሕነት ሃገር ነዚ እኩይ ተግባር ብትሪ ይኹንን። ነቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ዓመጽን ራስያን ስርዓት
ህግደፍ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ተሓታቲ ከምዘይኮነ’ውን ከስምረሉ ይደሊ።
ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ወራር፡ ስርዓት ህግደፍ ካብቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዘይውሕድ ተራ ይጻወት
ኣሎ። እዚ ካኣ ብኣካል ንፈልጦን ዓለም’ውን ዝመስከሮን እዩ። ብርግጽ እቲ ዝበዝሕ ብግዲ
ተዓስኪሩ ኣብ ዘይደልዮ ኲናት ንክኣቱ ተገዲዱ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ግዳይ ናይዚ እኩይ ተግባር
እዩ። እንተኾነ ነዚ ዘሎ ኩነታት ተጠቒሞም ቀንዲ መጋበርያ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ኣብ ልዕሊ
ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘይተኣደነ ግፍዕታት ዝፍጽሙ ዘለዉ ተራ
ኣባላት ይኹኑ ሓለፍቲ ልክዕ ከምቲ ውልቀ መላኽን መሻርኽቱን ተሓተት’ቲ ምዃኖም ክፈልጡ
ይግባእ።
ብካልእ መዳይ ክንሪኦ ከለና እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኲናት፡ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ካልኦት ኩሎም
ኢትዮጵያውንን ዓቢ ናይ ህይወትን ንብረትን ሃስያ እዩ ዘውርድ ዘሎ። እቲ ሕጊ ረጊጹ ውልቀ መላኺ
ኮይኑ ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ንውልቃዊ ዝናኡ ክብል ኣብ ዝገብሮ ዘይሕጋዊ ኲናት ደቂ’ቲ ውጹዕ ህዝቢ
ኢትዮጵያ ይሃልቁ ስለዘለዉ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንሰላም ብዕቱብ ከሰርሑሉ ይግባእ ንብል።
ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሪኡ ቅልጡፍ ፍታሕ ከናዲ ጻውዒትና ነቕርብ።
ወጽዓ ዘበግሶ ህዝባዊ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ሰዓሪ እዩ። ህዝቢ ትግራይ’ውን ነዚ ዘሎ ኩነታት ሰጊሩ
ብዓወት ከምዝውጽእ ዘለና እምንቶ ዝለዓለ እዩ።
ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ እዮም!!
ሓርነትና ናይ ግድን እዩ!!
ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር
3 ጥሪ 2021

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *