መልእቲ ስምረት ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት

ዓመተ 2019 ተወዲኡ ናብ ሓድሽ ዓመት 2020 ንሰግር ኣሎና። ከም ባህሊ ዓመት ተወዲኡ ብሓዱሽ ዓመት ክትካእ እንከሎ፡ ናይ ጽቡቅ ትምኒትን ባህግን ድሌትን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለው ህዝብታት ኣብ ሓድሕዶም ናይ ሰናይ ትምኒት መጻኢ ዓመት ህያባት ይወሃህቡ፡ ነቲ ምምጻእ ሓድሽ ዓመት ከኣ ብሓጎስን ፍስሃን ይጽምብልዎ። እዚ ኣብ’ቲ ንቡር ሂወት ዝግበር ልሙድ ስርዓት ኢዩ። ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገር፡ ኣብ’ዚ ዓመተ 2019 ተዛዚሙ፡ ናብ ሓድሽ ዓመት 2020 ኣብ ንሰግረሉ ዘሎና እዋን፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኽዉን፡ ዓመተ ራህዋን ቅሳነትን ክኸዉን ንምነ። ባህርያት እዛ ንነበረላ ዘሎና ዓለም ከም ዝሕብሮ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰናይ ትምኒትን ጽቡቅ ድሌትን ባዕሉ ካብ ሰማይ ዝወርድ ነገር ኣይኮነን። ኣብ’ዛ ምድሪ ደቂ ሰባት እቲ ሰናይ ዘበለ ከስተማቅሩ፡ ካብ ሓደ ምዕራፍ ናብ’ቲ ዝበለጸ ክሰግሩ ብሓያል ጻዕርን ስራሕን እምበር ብትምኒትን ባህግን ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ማለት ሰናይ ምምናይ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን፤ እቲ ሰናይ ዘበለ፣ እቲ ዝበለጸ ዘበለ ህያዉን ተግባራዉን ክኸዉን፡ ካብ ቅዱስ ሓሳብ ዝነቐለ፡ ቅዱስ ዕዮ የድሊ።

ኩልና ዘይንስሕቶ ከም ህዝቢ ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ንርከብ ኣሎና። ኣብ’ዚ ምዕቡል ዘመን፡ ዓለም ናብ ሓንቲ ቁሸተ ዝተለወጠትሉ እዋን፡ ዘይከም ባህግናን ድሌትናን፣ ዘይከም ካልኦት ህዝብታት፡ ሃገርና ኤርትራ ከም ሃገር ንሕና ከኣ ከም ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልካዊ ምሕደራ ወዲቕና፣ ከም ሳዕቤኑ ኣደዳ ግፍዕን መከራን፡ ግዳይ ድኽነትን ሰደትን ምብትታንን ክንከውን ተፈሪድና፣ ተቃሊስና መዘና ዘይብሉ መስዋእቲ ከፊልና ዘዉሓስናያ ሃገር፡ ርስቲ ሞቅሎ ኮይናትና፣ ሰብ ቤት ክንስና ቤት ኣልቦ ኴንና ንርከብ። ከም ህዝቢ እቲ ኣብ ሃገርና ነጊሱ ዘሎ ምልካዊ ምሕደራ ዝወለዶ ስደት ተገዚምና፣ ኣብ ፈቀድኡ ኣደራዕን ስቓይን ክንጸግብ፣ ዘርከበ ከም እንስሳ ክሃድነና፣ ክምቁሓናን ከም ግኡዝ ኣቅሓ ክሻየጠናን  ጸኒሕናን ኣሎናን። ናይ’ዚ ህያዉ ኣብነት እቲ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ሊብያ፣ ግብጽን ሱዳንን ካልኦት ከባቢታት ዘገጥሞም ዘሎ ብቃላት ዘይግለጽ መከራ ኢዩ። እዚ መከራ’ዚ ብሰናይ ትምኒት ጥራይ ዝፍታሕ ኣይኮነን።

ከም ህዝቢ  ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ጉዕዞና ምስ ንውከስ፡ ዓመት ሓሊፉ ዓመት ክትካእ፡ እቲ ከም ህዝብን ሃገርን ክንሓልፎ ዝጸናሕናን ዘሎናን ጉዳይ፡ ካብ ዝኸፍኤ ናብ ዝገደድ እምበር መለሳ ዘለዎ ኣይኮነን። ዓመት ተወዲኡ ናብ ካልእ ዓመት ብዝሰገርና ቁጽሪ፤ እቲ ግፍዒ፣ እቲ ሕሰም፣ እቲ ድኽነትን ስደትን፣ እቲ ከልበትበትን ሻቅሎትን ምብታትንን መመሊሱ ክብእስ፣ ኩሉ ነገር ግርምቢጥ ኮይኑ ዝተጸበናዮ ተሪፉ ዘይተጸበናዮ ክመጽእ፣ እቲ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ዝሓሸ ክኸዉን እንናተጸበና፡ እቲ ዝኸፍኤ ክኸውን፣ ብኸምዚ ከኣ ዝሓለፈ ዓመት ወይ እዋን ንናፍቐሉ ኩነት ክፍጠር ጸኒሑ ኢዩ። ከም ህዝቢ እምብኣር እቲ ንሓልፎ ዘሎና ዘይከም ካልኦት ህዝብታት ካብ ዝኸፍኤ ናብ ዝገደደ ምዃኑ ኢዩ።

እቲ ጉዳይ እምብኣር፡ ተራ ዕሽሽ ኢልካ ዝሕለፍ ዘይኮነስ ኣዝዩ ዕቱብ ኣቃልቦ ክንህቦ፣ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክዛዘም እንከሎ፡ ነቲ ንቅበሎ ሓዱሽ ዓመት ብሰናይ ትምኒት ጥራይ ዘይኮነስ፡ እቲ ሰናይ ትምኒት ህያው ክኸዉን፣ ነቲ ዘይረኸብናዮ ግን ከኣ ንምነዮ ዘሎና ነገር ንምርካብ ኣብ’ቲ ሓዱሽ ዓመት እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና ሓባራዊ ርድኢት ክንሕዘሉ ይግባእ። ምኽንያቱ ከም ህዝቢ፡ ሰላም ተሓሪሙና ኣብ ቀጻሊ ህዉከትን ዕግርግርን ሻቅሎትን ንርከብ። ከም ህዝቢ ሰሪሕና ከይንልወጥ፣ ማሕበራዊ ሂወትና ከይመሓየሽ፡ ብሕሱም ድኽነትን ስእነትን ክንማስን ተፈሪድና ንረከብ። ኣብ’ዚ ካብ መሰል ወዲ ሰብ ሓሊፉ መሰል እንስሳ ከይተረፈ ዝኸበረሉ ዘሎ እዋን፡ ትሕቲ ተራ እንስሳ ዝኾነ ሂወት ክነብር፣ ተፍጥራዊ ሓርነትና ተመንዚዑ ናብ ዝዛረብ መጽዓኛ ክንልወጥ ተቐሲብና ኣሎና። ብመንጽር ኣብ ከባቢና ዘለዉ ህዝዝብታት እቶም ዝኸፍኤ መሪርን ዘስካሕክሕን ሂወት ነሕልፍ ዘሎና ንሕና ምዃንና ምርዳእ የድሊ።

እምበኣር ሎሚ እንሆ ዓመተ 2019 ተዛዚሙ ናብ ሓድሽ ዓመት 2010 ንሳግም ኣሎና፡፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ ዓመት፡ ዝሓሸ ነገር ክንፈጥር እንተዄንና፡ እቲ ዝሓለፈ ዓመት 2019 ከመይ ምንባሩ ምዉካስን ምግምጋምን ኣገዳሲ ይኸዉን። ኣብ ዓመተ 2019 ከም ህዝቢ ክልተ ገጻት ተርእዮታት ተኸሲቶም ኢዮም። ብሓደ መዳይ ከም ህዝቢ ካብ ጻት ናብ ጻት ዓለም ዓይነታዊ ተቃውሞ ኣንጻር ገባቲ ቁንጮ ህግደፍ ክልዓል ብምጅማሩ፡ እቲ ናይ ዓመታት ስቕታ ክጥሓስ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሓደ ካብ’ቲ ኣብ ዓመተ 2019 ዝተጨበጠ ዝላ ንቕድሚት ኢዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ’ዉን እተኾነ ነቲ ጸጥታዊ ጣሻ ህግደፍ ዝሰብር፣ ድፋዓት  ፍርሕን ራዕድን  ዝጥሕስ ክስተት ተፈጺሙ እዩ። እቲ ዝፍራሕን ፍጹም ዘይድፈርን ዝመስል ዝነበረ ዓማጺ ጉጃለ ኣብ ስግኣት ክወድቕን ኣብ ባዕላዊ ሓለዋ ክጽመድን ኮይኑ ኢዩ። ኣብ ወጻኢ ሃገር’ዉን እንተኾነ ወጻዓ ህዝቡን ዕንወትን ብርሰትን ሃገሩን ዘሻቐሎ ህዝቢ፡ “ይኣክል” ዝብል መሪሕ ጭርሖ ኣልዒሉ፣ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ህዝባዊ ተቃዉሞን ምልዕዓልን ክፈጥር በቒዑ ኣሎ።

ብኻልእ ገጽ ከኣ ዓመተ 2019 ሓቀኛ ባህርያት ህግደፍን ሕቡእ ፖለቲካዊ ጥሙሓቱን ዝተጋህደላ፣ ህግደፍ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብመደብ ንምጽናት፣ ንምብራስን ንምብትታንን፣ ኤርትራ ከም ሃገር ክትዓኑን ክትፈርስን ዝተዓጥቀ ሓይሊ ምዃኑ ተፈሊጡ፣ ዕርቃኑ ዝወጸላ ዓመት እያ። ዓመት 2019 ህግደፍ ህዝቢ ከደናግር፣ ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጥቀመሉ ዝነበረ በዓቲ ጉዳይ ዶብን ማዕቀብን ክፈርስ፣ ጠንቂ ናይቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ብዶብ ተሳቢቡ ዝተወልዐ ኲናት ዶብ ዘይምንባሩ ከም ጽሓይ ቀትሪ ደሚቑ ዝወጸላ ዓመት’ውን እያ። ኮታስ ባህግን ድሌትን ህግደፍ ቀጻልነትን ብልጽግናን ኤርትራ ዘይኮነስ ካልእ ንልዑላዉነትን ነጻነትን ኤርትራ ዝጓነጽ ምዃኑ’ውን ኣብዛ ታሪኻዊት ዓመት እዩ ተጋሂዱ። ዓመተ 2019 ህዝቢ ኤርትራ ምስ ቁንጮ ህግደፍ ዝተባተኸላ፣ ሓቀኛ ባህሪ ህግደፍ ዘለለየላ ዓመት’ውን እያ።

ብኻልእ መዳይ፡ ዓመተ 2019  ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርና ብውሽጥን ግዳምን ተደራራቢ ብድሆታትት ዝተራእዩላ፣ ንልዑላዉነትና ዝዳፍኡን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእትዉን ተርእዮታት ዝተኸሰቱላ ዓመት እያ። ዓመተ 2019 እምኣር ከም ህዝቢ ኣብ ቅድሜና ዓበይቲ ግድላትን ፈተናታትን ከም ዘለዉ፣ ከም ህዝብን ሃገርን ብኹሉ ወገን ንህላወና ዝጓነጽ ዝምባለታትን ባህግታትን ይቀላቐል ከም ዘሎ ዘስተውዓልናላን፣ ሓድነት ወሳኒ ምዃኑ ዝተምሃርናላን ኢያ፡፡ ብኣንጻራዊ መዳይ ናይ ውሽጥን ግዳምን ተጻባእቲ ተሻሪኾም፡ እቲ ሕቡእ ሕልምታቶም ንምግሃድ፣ ሓድነትና ንምፍራስ ልዑሉ ምርብራብ ይገብሩ ከም ዘለውን ህዝቢ ኤርትራ ብብሄር፣ ብኣዉራጃን ብሃይማኖትን ሓድሕዱ ንቑልቁል ከተፋንንዎ ከይሰልከዩ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ዝተጋህደላ ዓመት እያ ዓመተ 2019።

ሰለ’ዚ እምኣር ዓመተ 2020 ካብ’ቲ 2019 ዝነበረ ኩሉ-መዳያዊ ኩነት ዓቢ ተሞክሮ ብምዉሳድ፣ ብቀዳምነት ነቲ ንህላወና ሓደጋ ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ሓደጋታት ንምፍሻል ዓጻፋ ምልዕዓልን ምውድዳብን ክንገበር ከም ዘሎና ተረዲእና፣ ንናይ ዝሓለፈ ዓመት ዓወታትና ዓቂብና፣ ካብቲ ዝነበረ ድኽመታትና ከኣ ተማሂርናን ተመኲርናን ጸገማትና እንቐርፈላ ዓመት ክትከውን ይግባእ። ኣብ ዓመተ 2020 እቲ ከም ህዝቢ ሓድነትና ንምልሕላሕ ዝግበር ዘሎ ሰይጣናዊ ውዲታት ንምፍሻል፣ ንኹሉ ናይ ጸላእትን ተጻባእትን ሽርሕታት ብሓባር ክንምክቶ ምእንቲ፡ ንኹሉ ከፋፋልን መቓቓልን ኣተሓሳስባን ተንኮላትን ከም ሓደ ሰብ ሰሚርና ክንገጥሞ ብሓደ መንፈስ ክንብገስ ከድሊ ኢዩ። ኣብ’ዚ ሓድሽ ዓመት ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህዝባዊ ተቓዉሞ ናብ ዝልዓለ ጠርዙ ንምብጻሕ፡ ሓድነትና ኣስጢምና፣ ኩሉ ዓቅምታት ሰዉራና ጠሚርና፣ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ሰሪዕናን ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝናን ክንቃለስ፡ መብጽዓ ክንኣቱ ይግባእ። ብፍላይ ነቶም ኣብ መሳርዕ ስምረት ዝነበሩን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ደው ኢሎም ዘለዉ፡ ከምቲ ቅድም ክብል ዝወጸ ጻውዒት፡ ሕጂ’ውን ብሓባር ኮና እቲ ዝተበገስናሉ ዕላማ ኣብ መወዳእታኡ ከነብጽሖ ምስቲ ዘሎ ኣካል ተቐራሪብኩም ቃልስኹም ከተሐይሉ ዳግማይ ጻውዒትና ነቕርብ።

 

ዓመተ 2020፡ ዓመተ ዓወትን መቐይሮን ኮይና፡ ምልኪ ህግደፍ ካብ ዝባና ዝወርደላ፣ ነባሪ ሰላም ዝወሓሰላ፣ ሕረስ ሓረስታይ፣ ንገድ ነጋዳይ ዝኾነላ ዘመን ክትከዉን፤ ካብ ሰናይ ባህግን ተጽቢትን ወጺእና ናብ ግብራዊ ናይ ቃልሲ ዕዮ ብተወፋይነት እንዓስለላ ዓመት ክትከዉን ግባእ። ህግደፍ ክሳብ ዘሎ፡ ዓመት ተወዲኡ ሓድሽ ዓመት ዋላ እንተተትከአ፡ ኩነታትና ካብ ዝኸፍኤ ናብ ዝገደደ ክኸይድ እምበር ናብ ዝሓሸ ዘምርሓሉ ዕድል የሎን። እዚ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ ኢዩ። እምብኣከስ፡ ዓመተ 2020 ከም ህዝቢ ካብ’ቲ ገጢሙና ዘሎ ናይ ምጽናትን ምብትታንን ሓደጋ ንድሕነላ፣ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰልና ተኸቢሩ ብሓርነት እንነብረላ፣ ርስትናን ልዑላዉነትናን ንዘልኣለም ተኸቢሮም ዝነብሩላ፣ ሰላምን ቅሳነትን፣ ራህዋን ብልጽግናን ዝሰፍኑላ ዓመት ክትከዉን፡ ንኹሉ ተጻይ ሓድነት ዝኾኑ ሽርሕታት ብምፍሻል ብሓባር ክንቃለስ ይግባእ።

ዓመት 2020 ዓመት ናይ ቃልስን መኸተን ዓወትን ክኸዉን ንምነ!!

ኤርትራን ኤርትራዉነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም!!

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገር፤

31/ታሕሳስ/2019

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *