መልእኽቲ ዮሃና ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራያን ንድሕነት ሃገር፡ ብኣጋጣሚ ጽምብል መበል 25 ዓመት ልደት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ(ዲምሓኩኤ)

ውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ነቲ ብገባቲ፣ ጨቋንን ምልካውን ቁንጮ ህግደፍ ዝወርዶ ዝነበረን ዘሎን ኩሉ ዓይነት ወጽዓን ጭቆናን ንምውጋድ ቃልሲ ካብ ዝጅምር እንሆ ሎሚ 25 ዓመቱ ድሮ መሊኡስ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ልደት ውድቡ ዲምሓኩኤ ይጽንብል ኣሎ። ፈታውን ማሓዛን ዲምሓኩኤ ዝኾነ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፡ ንፍትሓዊ ቓልስን ተወፋይነትን ውጹዕ ህዝቢ ኩናማን ውድቡ ዲምሓኩኤን ዘለዎ ደገፍን ኣድናቖትን እናገለጸ “ዮሃና፡ እንቋዕ ናብ መበል 25 ዓመት ልደትን ብሩራዊ ኢዮቤልዩን ዲምሓኩኤ ኣብጸሓኩም” ይብል።
ከም ዝፍለጥ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ባዕዳዊ መግዛእቲ ድሕሪ ምብራሩ ዝተተስፈዎ ርሁው መጻኢ ብሰንኪ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ባህርያት ህግደፍ ከም ትኪ በኒኑ፣ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣብ ትሕቲ ዝበኣሰ ህግደፋዊ ናይ ጭቖናን ባርነትን ሕሱም ሃለዋት ይርከብ ኣሎ። መላእ ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፉ 28 ዓመታት መመላእታ ኣብ ትሕቲ ሕሱም ምልኪ ቁንጮ ህግደፍ፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቱ ተረጊጹ ይነብር ኣሎ። እንተኾነ ግን እቲ ጭቆናን ግፍዕን ዘይበለየሉ ህዝብና ከምቲ ነቶም ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእቲ ብቓልሲ ዘባረረ፣ ነዚ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ተጸፍዩ ዝመጸ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ዝኾነ ቁንጮ ህግደፍ’ውን ብቓልሱ ከወግዶ ኣብ ርብርብን ሓያል ቃልስን ይርከብ።
ቁንጮ ህግደፍ ንተፈጥሮኣዊ ኣቃውማን ባህላዊ ብዙሕነትን ህዝብታት ኤርትራ ዝኸሓደን ንምጥፋኡ ሰለም ከየበለ ዝሰርሕ ዘሎን ጸረ ህዝቢ ጉጅለ እዩ። ንኣብ ህዝብና ዘሎ ብዙሕነት ጨፍሊቑ፡ ብሄር፣ ባህሊ፣ መንነትን ክብርታትን ዘይብሉ፣ ሓደ ዓይነት ሳሕላዊ ባህልን ክብርታትን ተላቢሱ ንኹሉ ዝተባህሎ ብዘይ ሕቶን ርኢቶን ዝፍጽም፣ መንነቱን ባህሉን ዘጥፈኤ ልኡም ሕብረተሰብ ኤርትራ ንምፍጣር ኩሉ ዓይነት ጸረ ህዝቢ ስጉምትታት ከምዝወሰደን ሕጂ’ውን ይቕጽሎ ከምዘሎን ንኹሉ ብሩህ እዩ። ካብዚ ጸረ ህዝብቢ ዝኾነ ባህርያቱ ነቒሉ ከኣ ኣብ ፈለማ እዋን ነጻነት ብመንገዲ ውልቀ-መላኺ መራሒኡ “ኣብ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት እምበር ብሄራት ዝበሃላ የለዋን” ብምባል ብሄራዊ ብዙሕነት ህዝብታት ኤትራ ክሒዱን ምስ ብሄራት ሃገርና ዘይተዛዘመ ኲናት ከምዘለዎ ኣዊጁን እዩ። በዚ መሰረት ከኣ ኣብ ልዕሊ ብሄራት ኤርትራ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕትታት ብምክያድ ብማሕበራዊ ምህንድስና ዝተሰነየ ኲናት ኣዊጁን ካብ ገጽ ምድሪ ከጥፍአን ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ኣካይዱን እዩ። እዚ ብሄራት ኤርትራ ናይ ምጥፋእ ሰራም ወፍሪ ቁንጮ ህግደፍ ሎሚ’ውን ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽል እኳ እንተሃለወ፡ ኣብዚ ዘሎናዮ ስልጡን ዘመን ምስ ህዝብን ተፈጥሮኣዊ ብዙሕነቱን ገጢሙ ዝዕወት ሓይሊ ስለዘየለ ኣጽናቲ ዕላማኡ ክዕወት ኣይከኣለን። ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ዕላማ ቁንጮ ህግደፍ ምስ ዓረ ዓቕምን ሓይልን ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ተጋጭዩ ክፈሽል እምበር ክዕወት ኣይክእልን። እዚ ብሄር ናይ ምጥፋእ እኩይ ዕላማ ህግደፍ፡ ብሄር ናይ ምድሓን ፍትሓዊ ብሄራዊ ቃልሲ ዲምሓኩኤን መሰልቱን ከምኡ’ውን ፍትሓዊ ሕብረ-ብሄራዊ ቃልስናን ወሊዱ እዩ። እምበኣርከስ ውጹዕ ህዝብና ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣሰሊፍና፡ ተሓባቢርናን ተደጋጊፍናን ነዚ ጸረ ህዝቢ ጉጅለ ብምስዓር ነበረ ከምንገብሮ ኣይንጠራጠርን። ህግደፍን ኣጽናቲ ኣተሓሳስባኡን ዕላማኡን ጥቕሊሉ ክሰዓርን ክውገድን ከኣ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ወፊሩ ኣብ ምኽታትን ምምካትን ይርከብ።
ከም ኩሎም ብሄራት ሃገርና ክጠፍእን ክጸንትን ዝተፈረዶ፣ ኣብ ምምሕዳር ሃገሩ ከይሳተፍ ከምጓና ተሓሪሙ ከይኣኽሎ መንነቱን ክብርታቱን ክሕከኽ፣ መሬቱን ርስቱን ክዝመት፣ ኣብ ሕሱም ባርነታዊ ኣርዑት ህግደፍ ክቑረንን ዓዱ ገዲፉ ክስደድን ዝተገደደ ውጹዕ ህዝቢ ኩናማ’ውን ብወጋሕታኡ ጸረ ህዝቢ ባህርን ድሌትን ህግደፍ ኣለልዩን ተረዲኡን፡ ካብ ምልክን ጭቆናን ህግደፍ ሓራ ንምውጻእ ኣብ ዝካየድ ዝነበረን ዘሎን ቃልሲ ብኣጋኡ ብምውፋር ቅድሚ 25 ዓመታት ከምዛ ሎሚ፡ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ(ዲምሓኩኤ) ዝተሰየመ ንሓርነት፣ ንዲሞክራስን ንዲሞክራስያዊ ሓድነትን ማዕርነትን ዝቃለስ ውድብ ብምምስራት፡ ሓያል መስዋእቲ ክኸፍል ጸኒሑን ኣሎን። እንሆ ከኣ ሎሚ ኣብ ጉዕዞ ርሱን ቃልስን መስዋእቲ ዝሓትት ሓያል መድረኽን ግን ከኣ ብርሃን ተስፋ ሓርነት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ደሚቑ ኣብዝረኣየሉ ብራኸን ኮይኑ መበል 25 ዓመት ልደት ውድቡ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ(ዲምሓኩኤ) ብምዕሩግ ኣገባብ የጽምብል ኣሎ።
ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፡ ነዛ ጸረ ጨቋኒ ቁንጮ ህግደፍ ዝቐንዐ ቃልሲ ውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ዝፈለመላን ዝተበሰረላን ክብርቲ ዕለት ምኽንያት ብምግባር፡ ንመላእ ኣባላትን ካድራትን መሪሕነትን ብሓፈሻ ንመላእ ጭቁን ህዝቢ ብሄረ ኩናማ “ዮሃና፡ እንቋዕ ናብ መበል 25 ዓመት ልደት ውድብኩም ዲምሓኩኤ ኣብጸሓኩም” ይብል።
ዝኸበርካ ህዝቢ ኩናማ ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ከኣ ኣባላትን ካድራትን መሪሕነትን ዲምሓኩኤ፡ እዚ ዘለናዮ እዋን ሃገርና ኤርትራ ብቁንጮ ህግደፍ እናተመርሐት ናብ ገምገም ገደል በጺሓትሉ ዘላ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣሰካፍን እዋን ምዃኑ ንኹሉ ብሩህ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ እዚ እዋን እዚ፡ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ህጹጽ መፍትሕን ስጉምትን ዝጠልብ እዋን ኮይኑ’ሎ። ሓርነታዊ ቃልሲ ንምዕዋት ዘድሊ ጠለባት ኣብ ምምላእ ከኣ ብመንገዲ ውድብኩም ዲምሓኩኤ ኣብዚ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ህጹጽ ውራይ ዓቢ እጃም ከተበርክቱ ጸኒሕኩምን ኣለኹምን። ሕጂ’ውን ኣብ ጽምብል መበል 25 ዓመት ምስረታ ውድብኩም ንዝሓየለ ቃልስን ንዝበለጸ ዓወትን ሓርነትን መብጽዓኹም ብምሕዳስ፡ ንሓርነታዊ ጉዕዞኹም ነዳዲ ከምትውስኹሉ ኣይንጠራጠርን። ሓርነታዊ ቃልስኩምን ገስጋስኩምን ከኣ ኣብ ግስጋሰ ሓባራዊ ግንባርና፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ዓቢ ኣበርክቶን ኣገዳስነትን ከምዘለዎ ንኣምን። ኣብ ኩሉ ንጥፈታትኩም ዓወትን ኣሳልጦን እና ተመነና፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰልን ሓርነትን ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ንምውሓስን ኣብ ኤርትራ ፍትሒ፣ ሓርነት፣ ዲሞክራስያዊ ሓድነትን ማዕርነትን ንምንጋስን ኣብ እተካይዱዎ ፍትሓዊ ቃልሲ፡ ወትሩ ኣብ ጎድንኹም ከምዘሎና ከኣ ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ።
ኣብ መደምደምታ፡ ንመላእ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ፣ ንኣባላት፣ ንካድራትን መሪሕነትን ዲምሓኩኤ ደጊምና “ዮሃና፡ እንቋዕ ናብ መበል 25 ዓመት ጽምብል ምስረታ ውድብኩም ዲምሓኩኤን ብስራት መፈለምታ ሓርነታዊ ቃልስኹምን ኣብጸሓኩም” ንብል።
ክብርን ድምቀትን ንዕለተ ልደት ዲምሓኩኤ 1 ሚያዝያ!!
ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ እዮም!!
ሓርነትና ናይ ግድን’ዩ!!
ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር
01 ሚያዝያ 2020

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *