መግለጺ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጨንፈር ስዊዝ ብምኽንያት ዕስራ ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

ሎሚ መዓልቲ ዕስራ ሰነ መዓልቲ ዝኽሪ እቶም ምእንቲ ናጽነት እታ ናይ ኩልና ዝኾነት ኣደ
መሬት ህይወቶም ዝሃቡ ጀጋኑ፡ መዓልቲ ዝኽሪ እተን ኣብ ጥሙይ ከብደንን ዕሩቕ ዝባነን ዕረን
ዓንዴልን መሪሩና ከይበላ በጃ ሓርነት ህዝበን ትንፋሰን ዝሃባ ሰማእታት ኤርትራ እያ።
እቶም ኣብ ግዜ ብረታዊ ገድሊ ኣዒንቶም ኣብ ዕላማ ሓርነት እናጨመቱ፡ ሓላፍነት ህዝብን
ሃገርን ተሰኪሞም፡ ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ሓንጊሮም፡ የማን ጸጋም ከይበሉ ‘ኣብ ብልሒ መላጸ’
ከይደነኑ ቀጥ ኢሎም ዝመረሹን፡ እቶም ኣብ ኣሰሮም መሬትን ባሕርን ኤርትራ ካብ ገዛእቲ
ሓይልታት ናጻ ምስ ወጸ’ውን ስለ ልኡላውነት ሃገር፡ ስለ መሰል፡ ስለ ራህዋን ስለ ሓርነትን
ህዝቢ ህይወቶም ዝኸፈሉ፡ ገና ውን ዝኸፍሉ ዘለዉን እቲ ዝለዓለ ክብሪ ይግብኦም። በጃ ሓርነት
ህዝቢ ዋጋ ምዃን ካብቲ ዓበይቲ ክብርታት ህዝብና ክሳብ ዝኾነ፡ ንሕና’ውን ከም ስምረት
መሰረትና ህዝብን ሃገርን ጌርና ንቃለስ ክሳብ ዝሃለና፡ ታሪኽ ሰማእታትና ከነኽብርን ሕድሮም፡
ክንሕሉን ክንፍጽምን ሃገራዊ ግዴታና እዩ።

ታሪኽ ሰማእታት ኤርትራ ታሪኽ እቶም ቅድሚ ዘመን ገድሊ ኣብ ፓለቲካዊ ቃልሲ ንሓርነት
ህይወቶም ዝሃቡ ኣባሓጎታትና፡ ታሪኽ ኣብ ዘመን ገድሊ ንናጽነት ዝሓለፉ ኣቦታትናን
ኣዴታትናን፡ ዓበይቲ ኣሕዋትናን ኣሓትናን፡ ታሪኽ ኣብ ናጽነት ዓብዮምን ጎቢዞምን ብሓርነት
ክነብሩ እናተመነናሎም ምእንቲ ክቱር ፍቕሪ ዝበቖሉላ መሬትን ፍቕሪ ሓርነትን ህይወቶም ዝሃቡ
ኣሕዋትናን ኣሓትናን እዩ። እዚ መስመር መላግቦ ወለዶ ከይበተኸ ዝቕጽል ዘሎ ታሪኽ
ሰማእትነት ደኒንና እነስቆንቁነሉ ዘይኮነስ፡ ኣፍልብና ነፊሕና እንኾርዓሉ ዘሐብን ታሪኽ እዩ።
እንተኾነ ኣሰር ታሪኽ ጀጋኑናን፡ ዘመልከቱልና መኣዝን ሓርነትን ከይሃስስ እንዘይተኸናኺናዮ፡
ኣደዳ ተበለጽትን ሰረቕቲ ታሪኽን ከምንኸውን ርጉጽ ነገር ከምዝኾነ ክንዝንግዖ ኣይግባእን።
ድሮ’ኳ እቲ ሰራቕን ገባትን ታሪኽ ጠላም ጉጅለ ህግደፍ፡ ንረኣዪ ብዘስደምም ኣገባብ ነቶም
ብህይወቶም ዘየኽበሮም ጀጋኑ – ወረ ንገሊኦምስ ህይወቶም’ውን ከምትሓልፍ ዝገበረን
ንገሊኦም ከኣ ኣብ ጎዳጉዲ ኣስፊሩ ብሕሰም ክረግፉሉ ዝጽበ ዘሎ – ንሕድሮም ጠሊሙ፡ ንደቆም
ኣዘኽቲሙ፡ ንስድርኦም ብዘይ-ጠዋሪ ኣትሪፉ፡ ንታሪኽ ገድሊ ንበይኑ ክግብት፡ ዝወዓልናሉን
ዝተዋሳእናሉን ኩነታት፡ ብገዛእ ኣዒንትና ዝረኣናዮን፡ በእዛና ዝሰማዕናዮን፡ኣብቲ ሽዑ ብዘይነበሩ
ወደስትን ተዋሳእትን ጠማዚዙ እናቕረበ፡ ታሪኽ ጀጋኑ ሰማእታት ክሰርቕ፡ ስም ጀጋኑና ከም
መለመንን መሸቀጥን ጌሩ እናሸፈነ፡ ከበሮ እናደሰቐ ከረሳስዓና ውራየይ ኢሉ ሒዝዎ ዘሎ ሽርሒ
እዩ።

ስርቂ-ታሪኽ፡ ስርቂ ሕድሪን ጭውያ ፍትሓዊ ዕላማን ሰለ ዝኾነ፡ እዚ ስርቅን ጭውያን’ዚ ድማ
ንብዙሓት መንእሰያት ሃገርና ኣደናጊሩ ዕላማ ቃልስና ንገባሪ እከይ በትረ መንግስትነት
ከነጨብጥ ከምዝነበረ ኮይኑ ከም ዝስመዖምን ብኡ ኣቢሎም “እቲ ኩሉ ንኸምዚ
እንተነይሩስ‘ሞ ኩሉ ከንቱ’ዩ ነይሩ” ናብ ዝብል ውድቀት-ሞራል ክሳገሩ ዝፈታትኖም ዘሎ
ብድሆ ምዃኑ ከነስተባህል ይግባእ። ስለዚ ከኣ ኢዩ ሓቀኛ ታሪኽን ሕድርን ሰማእታት ኤርትራ
ወትሩ ክንዝክሮን ክንሓስቦን ከነስተንትኖን : ብሶላን መልሕቕን መጻኢ መንገድናን ምዕራፍናን
ክንገብሮ ዝግባእ።ሓቀኛ ሕድሪ ኩሎም ሰማእታት ኤርትራ፡ ኣብ ሓቂ እተሰረተ፡ ሓርነታ ዝወጸት
ሃገር ምትካል፡ ሓራ ዝኾነ ህዝብን፡ ሓራ ኣተሓሳስባ ኣብ ህዝቢ ምስራጽን፡ ፍትሒ ማዕርነትን
ሰላምን ዝኣምን ስርዓት ምምስራት እዩ።ኣብዚ ረዚን መዓልቲ ዕስራ ሰነ እምበኣር ነዚ ሕድሪ’ዚ
እነሐድሰሉን ዝመጸ ይምጻእ ፈተና ካብዚ ዕላማ’ዚ ነግ-ፈረግ ኣይንብልን ኢልና ቃል
እንኣትወሉን ንምትግባሩ እንጎየሉን ዕለት’ዩ።

ዕስራ ሰነ ፡ ሕድሪ ሰማእታት ብምዝካርን ዝተጠልመ መብጽዓታት ንምትግባርን ቃል
ብምእታው ከም ኣባላት ብሓፈሻ ከኣ ከም ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር
ወትሩ ንዝክሮ ዕለት እዩ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ፡ ምእንቲ ራህዋ ሰላምን ፍትሕን ሃገር፡ መንገዲ
ሓርነት ቀይሱ፡ ነዊሕ ግና ርጉጽ-ዓወት ዝመዛዘሚኡ ጉዕዞ ተተሓሒዝዎ ኣሎ።
ዋጋ ሓርነት ከቢድ እዩ። ስለዚ ድማ’ዩ ክንድቲ ዝኽብደቱ ዋጋ ዝተኸፍለሉን ሕጂ ውን
ዝኽፈለሉን ዘሎ። ብቖጸራ ዝመጽእ ሓርነት ሰለዘየለ ድማ፡ እዚ ዋጋ ምኽፋል ዕረ
እንዳጠዓመናን ከይፈተናዮን ክቕጽል እዩ። ኣብ መወዳእታ ሕድሪ ሰማእታትና፡ ነቶም ጨውዮሞ
ዘለዉ ጎሓላሉ ብምእላይ ፡ ምሉእ ብምሉእ ከምንትግብሮን ከምንበጽሖን ኣይንጠራጠርን፡፡ነዚ
ተጠሊሙ ዘሎ ሕድሪ ሰማእታትና ኣብ ምዕራፉ ንምብጽሑ ከኣ ሓላፍነት ናይ ኩሉ ዜጋ
ምዃኑን ብሓባር ንዓማጺ ወጊድ ኢልና ሕድሮም ንኽንፍጽምን ብኣጋጣሚ እዚ ክቡር ዕለት
ጻውዒትና ነቕርብ።

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ሞጎስን ንሰማእታት ኤርትራ ይኹን!!!
ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጨንፈር ስዊዝ!
20 ሰነ 2020
ኤርትራን ኤርትራዉነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም ! !
ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ !!

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *