መግለጺ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፤

መግለጺ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም

ዕላማ ባሕቲ መስከረም ኣብ ሓቀኛ ምዕራፉ ክበጽሕ እዩ!

ቅድሚ 59 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ሕግን ስርዓትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣህጉራዊ ውዕላትን ስምምዓትን ጥሒሱ፡ ልዑላዊ ክብረትና ክግህስ፣ ንነትናን ባህልናን ታሪኽናን ደምሲሱ ዱርና ክሓዝእን መሬትና ክግብትን ዝመጸ መግዛእታዊ ሓይሊ ሃጸያዊ ስርዓት ተፈሪ መኮነን(ሃጸይ ሃይለስላሴ) ተቃዊሙ፡ ነቲ ብሕግን ስርዓትን ዘይኣምን ብስነ መጎት ሓይሊ ድሌቱን ባህጉን ከፈጽም ዝደሊ ባዕዳዊ ስርዓት ብዝርድኦ ቋንቋ ክምኽት ብረት ኣልዒሉ “እምቢ ንባዕዳዊ መግዛእትን ባርነትን” ኢሉ ብወግዒ ቃልሱ  ብዕለት 1 ባሕቲ መስከረም 1961  ጀሚሩ። እንሆ እዛ ዕለት እዚኣ “ባሕቲ መስከረም ዕለተ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ” ተባሂላ ዓመት መጸ ትኽበር ኣላ።

ሓርበኛ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ነጸብራቅ እምቢታ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ፡ “እምቢ ንባዕዳዊ መግዛእቲ” ብምባል፣ ኣብ ጎቦ ኣዳል ጥይት ነጋሪት ነጻነትን ሓርነትን ክትኩስ እንከሎ፡ እቲ ዕላማ ህዝቢ ካብ ባርነት፣ ሃገርን ርስትን ካብ ጎበጣን መግዛእትን ባዕዳዊ ሓይሊ ሓራ ንምግባር እዩ። ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝተወቕዐት ነጋሪት ሓርነት ኣብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ተሰሚዓ። ወለዶ 60ታት ከኣ ነቲ ቅዱስ ዕላማ ተቀቢሉ ብማዕበል ክዓስሎን ንኩሉ’ቲ ሓርነት ንምውሓስ ዝሕተት ዋጋ ክኸፍል ድልው ስለዝኾነ፡ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓጺር ግዜ ክባራዕ፣ ኣብ ሓጺር እዋን ዓበይቲ ለውጥታት ከመዝግብን ንመሓውራት ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብ ኩሉን ብኹሉን ክገጥምን ኣብ ዝጀመረሉ እዋን፡ ጽልዋን ዓቅምን ገዛኢ ሓይሊ ኣብ ፈተና ክወድቕ ዝኾነሉ ኩነታት ተፈጥረ።

ኣብ ፍርሕን ስግኣትን ዝኣተወ ሓይሊ መግዛእቲ፡ ብምሕያልን ምብራኽን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስግኣቱ ጥርዚ ኣብ ዝበጽሐሉ  እዋን፡ ቃልሲ ህዝቢ ንምቁጻይ ማእለያ ዘይብሉ ኢሰብኣዊ ኣራዊታዊ ስጉምቲ ክወስድ ጀመረ። ካብ’ቲ ኣብ ታሪኽ ዝተሰነደ ባርባራዊ ግፍዕታት ዓድታት ምንዳድ፣ ንጹሃት ዜጋታት ምሕራድ፣ ሰባት ብታንኪ ምርጋጽ፣ መንእሰያት ኣብ ዕዳጋታት ምሕናቅን ምስቃልን ካልእ ብዙሕ ግፍዕታት ፈጺሙ። ይኩን ደኣ’ምበር ህዝቢ ኤርትራ በቲ ንምርዓዱን ንምጅጃውን ዝተኣልመ ባርባራዊ ጨካን ተግባራት ከይተዳህለ፡ በንጻሩ ክበልሕን ክሰሓልን፣ ዕምሪ መግዛእቲ ንምሕጻር ሕሉቡን ንጹፉን ከውፍርን ውሉድ ብርኹ ዝኾኑ ደቁ በጃ ክኾኑን ፍቃደኛ ኮይኑ እዩ።

ብሓይሊ ብረትን ብዝሒ ሰራዊትን ኣጽዋርን ዝሰዓር ጭቁን ህዝብን ዝጭፍለቕ ፍትሓዊ ሕቶን ስለዘየሎ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓይሊ መግዛእቲ ምስ ነበልባል ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተራጺሙ ክሕምሸሽ፣ ዘካየዶም ሓደ ድሕር’ቲ ሓደ ዝሰዓቡ ወራት ክፈሽሉን ክብርዕኑን ፈከራታትን ታህዲድን ዓመጽቲ ፋይዳ ዘይብሎም ከንቱ ክተርፉን ኮይኖም። በዚ ከኣ እቲ መስተንክራዊ መዳርግቲ ዘይነበሮ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓለም ደሚቁ ክወጽእ፣ መርኣያን ኣብነትን ንብዙሓት ጭቁናት ህዝብታት ኣፍሪቃን ዓለምን ክኸውን ክኢሉ እዩ። እዚ ከኣ ኣብ መዛግብ ታሪክ ንፍትሒ ዝተኻየዱ ቃልስታት ክስነድ ኮይኑ ኣሎ። ከምቲ ኣብ ዓለምና ዝተራእየ ተመክሮ፡ ንፍትሓዊ ሕቶ ጭቁናት ጓዕጺጹ ንመዋእል ዝነብር ፋሽሽታዊ ኣረሜናዊ ገዛኢ ሓይልን ንዘመናት ተምበርኪኹን ተጻዒዱን ዝነብር ህዝብን ስለዘየሎን ስለዘይተራእየን፡ እቲ ብዕለት ባሕቲ መስከረም 1961 ዝጀመረ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኩሉ መስገደላትን ብድሆታትን ሰጊሩ፣ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዘይሕለልን ዘይዕጸፍን ቃልስን ዝተኸፍለ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ናይ ሂወትን ኣካልን መስዋእትን፡ ሓይሊ ባዕዳዊ ገዛኢ ተሳዒሩ፣ በርዒኑ። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ብቕልጽሙን ብዘይሕለል ቓልሱን ኣብ ዓለም ኤርትራ እትበሃል ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ዝኾነት ልዑላዊት ሃገር ጋህዲ ክገብር በቂዑ እዩ። ወለዶታት ኤርትራ ንሞት ብሞት ስዒሮም፣ ንሓዊ ብሓዊ ገጢሞም፣ ኤርትራ ካብ መንጋጋ ሓርገጽ ገዛኢ ሓይሊ ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርጊ ኣብ ግንቦት 1991 ክትናገፍ ኮይና።

እንተኾነ ግን፡ ዘይከም ባህግናን ትምኒትናን እቲ ንቓልሲ መሪሑ ዓዲ ዝኣተወ ሓይሊ፡ ነቲ ብክቡር ዋጋ ዝተረኽበ ዓወት ነጻነት ኤርትራ ከም ናይ ብሕቱ ቆጺሩ፡ ኤርትራ ናይ በይኑ ሕዛእቲ ክገብራ፣ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ኣገልጋሊ ኩሉ ጸቢብ ድሌታቱ ንምግባር ስለዝወጠነ፡ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጸበዮ ፍረ ቃልሱን ደበስ መስዋእቲ ደቁን ክኾኖ ዝተጸበዮ ሰላም፣ ምዕባለን ዲሞክራስን ክሕረም ብዓይኑ ተዓዚቡን ጌና ይዕዘብ ኣሎን። ወዮ መግዛእትስ ቋንቋ ዳኣ ቀያይሩር’ምበር፡ ሓርነትን ሰላምን’ሲ ኣይተረኽበን። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ “ወጮ እንተገልበጥካዮ ወጮ” ኮይንዎ እንሆ ንዝሓለፈ 29 ዓመታት ኣብ ዳግማይ ቃልስን ግጥምን ኣንጻር ህግደፋዊ ዓመጽን በደልን ተጸሚዱ ይርከብ። ጸረ ዘቤታዊ ጨቋኒ ገዛኢ ሓይሊ ብኩሉን ኣብ ኩሉን ክረባረብ፣ ነቲ ብሰንኪ ናይ ፖለቲካ ተዃሉ ዝተጠልሞ መሰላቱን ክብረቱን ልዑላውነቱን ክመልስን ከውሕስን ሎሚ’ውን ከም ትማሊ ኣብ ቃልሲ ህዝባዊ ሓርነት ተጸሚዱ’ሎ።

ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ንመበል 59 ዓመት ዝክሪ ባሕቲ መስከረም ክዝኽር እንከሎ እምበኣር፡ ብሓደ ወገን ነቲ ዝሓለፈ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ሓይሊ ደምሲስካ፡ ነጻን ልዑላዊትን ሃገር ህያው ንምግባር ዝተኸፍለ መዘና ዘይብሉ ክቡር ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንምዝካርን እቲ ናይ ዓወት ታሪኽ ንወለዶታት ክወራረስ፣ ክብርታት ሃገራውነትን ሓርበኛዊ ናይ ጅግንነት መንፈስን ክዕቀብ ንምግባርን፤ በቲ ካልእ ወገን ከኣ ነቲ ሎሚ ከም ህዝቢ ንሓልፎ ዘሎና ኩሉ ዓይነት ባርነትን ዓመጽን ንሓዋሩ ንምዕጻፍ፣ ሰብኣዊ ክብረትናን ኩለንትናዊ ክብርታትናን ንምጭባጥ፣ ነቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ዘሎ ህላወናን ቀጻልነትናን ውሑስ ንምግባር ከምኡ’ውን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ፖለቲካዊ ጠላዕ ዝኣቱ ዘሎ ሃገራዊ ልዑላውነትና ዳግም ውሑስ ንምግባር መብጽዓና እነሐድሰሉን ነቲ ዕላማ ዓንተቦ ዝኾነ ሓራን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ህያው ንምግባር ዝቐንዐ ዕላማ ኣቦታትና ብምቕጻል፡ ጅግንነትን ኣሰርን ቀዳሞት ኣቦታት ቃልሲ ተኸቲልና፡ ዝፈለሙዎ ቃልሲ ኣብቲ ዝኣመቱዎ ናይ ሓርነትን ዲሞክራስን ምዕራፍ ከነብጽሖ ረዚን ሓላፍነት እንስከመሉ ረዚን ዕለት እዩ። እምበኣርከስ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኣብ ዝክሪ ባሕቲ መስከረም ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ መልእክቲ እንተሎ፥

ከም ህዝብን ሃገርን ህልው ኩነታትና ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራዉን መዳዩ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ንርከብ ኣሎና። ኣብ ሃገርና ብዘይ ፍቃድ ህዝቢ ኣብ ስልጣን ተወጢሑ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ፡ ንስለ ጸቢብ ናይ ስልጣን ሕሳባቱን ባህግታቱን ውራየይ ኢሉ ህዝቢ ኣብ ምጽናትን ሃገር ኣብ ምዕናውን ተጸሚዱ ኣሎ። እቲ ሎሚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከም ህዝቢ ንሓልፎ ዘሎና ሕሱም ሃለዋትን ዘስካሕክሕ መነባብሮን፡ ህያው ምስክር ናይ’ቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብእዉጅ ዘካይዶ ዘሎ ኣጽናቲ ኲናት እዩ። ነቲ ህግደፋዊ መሪር ጭቆናን ዓመጽን ንነብሮ ዶ ግዳ የሎናን፧ በቲ ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ናይ ዕንወት መንገዲ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ህላውነትና ኮነ ቀጻልነትና ኣብ ገዚፍ ምልክት ሕቶ፣ ልዑላዊ ክብረትና ከኣ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ ይኸውን ኣሎ። ከም ህዝብን ሃገርን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ቀራና መንገዲ ንርከብ ኣሎና። እቲ ሕቶ እምበኣር ከም ህዝቢ ን30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ዘካየድናን ኩሉ ዓይነት ዋጋ ዝኸፈልናን ኣብ ሃገርናን ርስትናን ብሰላም፣ ብራህዋን ብቅሳነትን ክነብር ከምኡ’ውን መኣዲ ልምዓት፣ መኣዲ ምዕባለን ዲሞክራስን ክንቋደስ እዩ። ብሰንኪ ፖለቲካዊ ሽርሕን ምልካዊ ምሕደራን ጉጅለ ህግደፍን ውልቀ-መላኺ መራሒኡን ግን ህላወና ኣብ ዓቢ ምልክት ሕቶ ወዲቁ ኣሎ።

ስለዚ እምበኣር ልዕሊ ኩሉ ከም ህዝቢ ክንህሉን ክንቅጽልን ከምኡ’ውን መሰረት ህላወና ከነውሕስ፡ ነቲ ዝተቓለስናሉን መተካእታ ዘይብላ ህይወት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ከምኡ’ውን ህይወት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝተበጀወሉን ዕላማ ምንጋስ ፍትሕን ልዕልና ሕግን፣ ምትካል ህዝቢ ዝመረጾ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፣ ምህናጽ ምዕብልትን ብልጽግትን  ምዕርግትን ኣማዕዲካ እትጥመት፡ ዜጋታታ ዝኾርዑላ ሃገር ኣብ ዝደልደለ መሰረት ከነረጋግጽ፤ ሎሚ ብምክንያት ዝኽሪ  ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ሓድነትና ኣስጢምና ኩሉ’ቲ ከፋፋልን ጎጃጃልን ድሑር ኣተሓሳስባን ጸቢብ ረብሓታትን ወጊድ ብምባል፡ ብሓድነት ክንቃለስ፣ ህግደፍን ኣዕና ዊ፣ በታታንን ኣጽናትን ጸረ ህዝቢ ኣተሓሳስብኡን ኣብ ጋህሲ ክንቀብሮም፣ ኣብ ልዕሊ ዑና መቃብር ፋሽሽታዊ ቁንጮ ህግደፍ፡ ሕድሪ ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማእታትና ዝኾነ ምርግጋጽ ሓርነት፣ ምርግጋጽ ፍትሕን ዲሞክራስን  ክውን ክንገብር ሃገራዊ ሓላፍነት ክንስኸም ይግባእ።

ባሕቲ መስከረም ወትሩ ብኽብሪ ትዘከር!!

ዕላማ ቃልሲ ኣቦታትና ብቃልስና ከነረጋግጾ ኢና!!

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ’ዮም!!

ሓርነትና ናይ ግድን’ዩ!!

 

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

1 መስከረም 2020

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *