መግለጺ ስምረት ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና

ዝተጨቆነ ህዝቢ፡ ካብ ኣርዑት ጭቆና ክወጽእ ክቃለስ ባህርያዉን ናይ ግድን ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ’ውን ሓደ ካብቶም ህዝብታት ዓለም ኣንጻር ጭቆና ከይተሓለለ ዝተቃለስን፡ ጭቆና ካብ ዝባኑ ክቕንጥጥ ኩሉ ዓይነት ቃልሲታት ዘካየደ ህዝቢ ኢዩ።

ቅድሚ 58 ዓመታት ልክዕ ከም’ዚ ሎሚ እቲ ኣርዑት ጭቆና ኣብ ዝባኑ ክድራዕ ዝተበየነ ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ብሰለማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዘካየዶ ቃልሲ ጸማም መልሲ ምስ ተዋህቦ፡ ካልእ ዝኸፍኤ ኣደራዕ ዝረኽበሉ ኩነታት ሰለዝተፈጠረ፡ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ መጻኢ ዕድሉ ናይ ምውሳን መሰሉ ጋህዲ ንምግባር፡ ከም ኩሎም ህዝብታት ዓለም ነጻን ልዑላውን ክኸውን፡ ናብ’ቲ ጫፍ ብልሒ ቃልሲ ዝኾነ ብረታዊ ተጋድሎ ክሰግር ግድን ኮነ። ኣብ’ዚ ታሪኻዊ ዕለት’ዚ እምብኣርዮም ድሩት ቁጽሪ ዘለዎም  ደቂ ህዝቢ ዝኾኑ ሓርበኛታት ኣዝዩ ውሑድ ቁጽሪ ዘለዎ ድሑር ዝኾነ ጠበንጃ ተሓንጊጦም ናብ በረኻታት ኤርትራ ዝወጹ። ብመሪሕነት ሓምድሪ ኢድሪስ ዓዋት ቀዳመይቲ ርቺት ድምጺ ነጻነትን ሓርነትን ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝተኮሱ።

 

ከም’ቲ ታሪኻዊ ስነዳት ቃልስና ዝገልጾ፡ ህዝቢ ኤርትራ ክቃለስ ካብ ዝገበሮ መሰረታዊ ጉዳይ፡እቲ ባዕዳውያን ሓይልታት ኣብ ዝባና ዝደርዕዎ መግዛእቲ ንምቕንጣጥ፡ ብዝርያ ዝተፈላለዩ ናይ ግዳም ሓይልታት ዝተነፍገና ናይ መስል ርእሰ ዉሳኔን መጻኢ ዕድልና ባዕልና ናይ ምዉሳን፡ ከም ህዝቢ ነጻነትናን ልዑላዊ ክብረትናን ንምግግጋጽ ኢዩ። ነዚ ቁልፊ ሕቶታት ንምዕዋት ከኣ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ሓደ ዕላማ ተሰሊፉ፤ ንኹሉ ቃልሲ ዝሓቶ ክኸፍል ድሉው ኮይኑ፡ ብዘይ ምሕላል ን30 ዓመታት ተቃሊሱ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1991 እቲ ሕልሚ ዝመስል ዝነበረ ጉዳይ ጋህዲ ኮይኑ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ዝኾነት ሃገር ከረጋግጽ ዝበቕዐ።

ከም’ቲ ዘይባህግና ድሕሪ ምርጋግጽ ዓወት ሃገራዊ ነጻነት፡ እቲ ከም ህዝቢ ኣማዕዲና ዘቋመትናዮ ጉዳይ፡ ሰላም፡ ፍትሕን ዲሞክራሲን፡ ምትካል ህዝቢ ዝመረጾ ቁዋማዊ ህዝባዊ መንግስቲ፡ ኣብ ባይታ ተግባራዊ ክኸውን ኣይካኣለን። እቲ ነቲ ቃልሲ  መሪሑ ዝኣተወ መሪሕነት ህዝባዊ ግባር፡ ናይ ሎሚ ህግደፍ ነቲ ኩለንተናዊ ናይ ሂወትን ኣካልን መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ንጹር ዕላማ ቃልስና ጠሊሙ፡ ኤርትራ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዕንወትን ዉድቀትን ተሸሚማ ትርክብ።

ሎሚ ብኣጋጣሚ ባሕሪ መስከረም ብረታዊ ተጋድሎና ክንዝክር እንከሎና፡ እቲ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 28 ዓመታት ከም ህዝቢ ንሓልፎ ዘሎና ኩነታት ምስ ንውከስ፡ ከም ሃገር ኣብ ከቢድ ቅልውላውን፡ ኣብ ቀራና መንገዲ ወዲቅና ከም ዘሎና ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዝምስክሮ ኢዩ። ኤርትራ ሃገርና ህግደፍ ብዘኸተሎ ናይ ጥፍኣትን ዕንወትን መንገዲ  ኣብ ዓሙቕ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዉን ማሕበራዉን ቅልዉላዉ ክትወድቕ፡ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ግዳይ ኩሉ ዓይነት ግፍዕታትን ዓመጽን መከራን ኮይኑ ይርከብ።

ኣብ’ዚ ቀረባ ዓመታት ኣብ ባይታ ኤርትራ ከም ንርእዮ ዘሎና ኤርትራ ሃገርና ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላዉ ገጻ ከተምርሕ ይኸውን ከም ዘላ ኢዩ። ልዕሊ ኩሉ በቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዘሎ ደረት ዘይብሉ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን፡ ብሕመቑ ዝተፈጥረ ዓሙቕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልዉላው ዝወለዶ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላው ዝፈጠሮ ኩነት፡ ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ብቀንዱ’ውን እቲ ሓይሊ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ ምሁር ዓቅሚ ሃገሩ ገዲፉ ይስደድ ሰለዘሎ፡ ኤርትራ ናብ ሰብ ኣልቦ ሃገር ትኾነሉ ኩነታት ይኽስት ኣሎ። እዚ እቲ ንኹሉ ዘሻቅል ዘሎ ጉዳይ ኢዩ።

ናይ ሎሚ ዓመት ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ፍሉይ ዝገብሮ ነገር፡ ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2018 እቲ ንዝሓለፈ ዓመታት ብምስምስ ዶብ ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ  ዝወልዖ ኩናት መፍትሒ ንምርካብ ተባሂሉ ዝጀመሮ ናይ ሰላም መስርሕ፡ እቲ 20 ዓመታት ተሓቢኡሉ ዝነበረ ጉልባብ ምኽባር ልዑላውነት ዝብል ናይ ሓሶት ካባ ብምቕንጣጡ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንሓቀኛ ባህርያትን፡ ሕቡእ ፖለቲካዊ ድሌት ህግደፍ ክገሃደሉ ኮይኑ ኢዩ። ህግደፍ ብዋጋ ፖለቲካዊ ስልጣኑ፡ ልዑላዊ ክብረትን ነጻነትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክውርድ ከም ዝኽእል ከም ጻሓይ ቀትሪ ክደምቕ ዝኾነሉ ኩነታት ብምኽሳቱ፡ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ብሓደ ድምጺ ናይ ይኣክል ጭርሖ ከድምጽ፡ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ማዕበላዊ ተቃውሞ ክልዕል ጌርዎ ኢዩ። እዚ ከኣ ናይ ሎሚ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ካብ ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኢዩ።

እቲ ካልእ ናይ ሎሚ ባሕቲ መስከረም ፍሉይ ዝግብሮ፡ ህግደፍ እቲ ሕቡእ ፖለቲካዊ መንነቱ ብምቅልዑ ካብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ምንጻሉ ጥራይ ዘይኮነ፡ እቲ ብምኽንያት ዶብን ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ጸጥታ ኮሚሽን ምኽንያት ንናይ ሓባር ህላወ ብሓደ ክስጉም ዝጸንሐ ህግደፍ፡ኣብ’ዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ዝነበሮ ዓንኬላዊ ፖለቲካውን ጽጥታውን ወተሃደራዉን ምሓዉራት ክሃምምን ክፈርስን፡ ህግደፍ ኣብ ውሽጡ ብናይ ስልጣን፡ ናይ ረብሓን ናይ ሓሳባት ፍልልይ ተጎጃጂሉ፡ ኣብ ድጉል ጓህሪ ዝኾነ ምፍጣጥ ተጸሚዱ፡ ኣብ ሓድሕድ ዘይምትእምማን ምትፍናን ተሽኺሉ ይርክብ። በቲ ኣብ ውሽጡ ፈኸም ዝብል ዘሎ ድጉል ሓዊ ሓድሕዱ ክባላዕ ምዃኑ ዘይተርፍ ሓቂ ዝኾኑ ስዓት ንርክብ ኣሎና።

እምብኣርከስ ኣብ’ዚ ወሳኒ ናይ ቃልሲ መድረኽ ኮና ንባሕሪ መስከረም ክንዝክር እንከሎና፡ እቲ ኣብ ቅድሚት ክመጽእ ዘለዎ ጉዳይ እምብኣር፡

  • እቲ ከም ህዝቢ ን30 ዓመታት ዝተኻየደ ብረታዊ ተጋድሎ፡ ዝነበሮ ዕላማን ዝተኸፍሉ ከቢድ ናይ ሂወትን ኣካልን መስዋእትን፡ ኣብ’ቲ ሓቀኛ ምዕራፍ ንምብጻሕ ቃልና ነሐድስሉ ክኸውን ይግባእ።
  • ኣብ’ዚ 28 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ህግደፍ ብመደብ ዝፈጠሮ ኩሉ ዓይነት ቅልውላዉን፤ ሓደጋታትን ብዝግባእ ብምርዳእ፡ ከም ህዝቢ ካብ’ቲ ኣብ ዝባና ኣንጠልጢሉ ዘሎ ሓደጋ ዉድቀትን ጥፍኣትን ንምድሓን ፡ ህዝባዉን ሃገራዉን ሓላፍነትና ክንስከም ከም ዘሎና ምርዳእ።
  • እቲ ከም ህዝቢ ኣብ ዙርያ ሓድነትና ተፈጢሩ ዘሎ፡ ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ርድኢትን ፍልልይ፡ ብሰነፍልጠታውን ምኽንያታውን ዝኾነ መንገዲ ብምፍታሕ፡ ኣብ’ቲ መሰረታዊ ናይ ቀዳምነት ቀዳማይ ዝኾነ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ከነተኩር ይግባእ።

ሎሚ ባሕቲ መስከረም ክንዝኸር እንከሎና፡ እቲ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ዘለዎ፡ እቲ ከም ህዝብን ሃገርን ገጢሙና ዘሎ፡ ግዜ ዘይህብ ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ፡ ብጫ መብራህቲ ዝዉልዕ ዘሎ፡ ከም ህዝቢ ቀጻልነትና ብኹሉ መዳዩ ኣብ ሓደጋ ይወድቅ ምህላው ኢዩ። ሰለ’ዚ ነቲ ዝኸበና ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሓደጋታት ንምፍሻል፡ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብ’ቲ መሰረታዊ ሃገራዊ መቆምያታት ዝኾነ ህዝባዊ መትከላት ዓሲልና፡ ንድሕነትና ድሕነት ሃገርና ብሓባር ኩሉ ዓቅምታት ጠሚርና ክንቃለስ ይግባእ።

ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ዘሰክመና ሓላፍነት፡ እቲ ከም ህዝቢ ንህላወናን ልዑላዊ ክብረነትናን ነጻነትናን ዝኸፈልናዮ ከቢድ ዋጋ መስዋእትነት ኣብ ናይ ክብሪ ሰነዳት ብምዕቃብ፡ ነቲ ጀጋኑ ዝወድቁሉ፡ ዕላማ ምህናጽ ነጻን ሓራን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ኣብ’ቲ ሓቀኛ ምዕራፍ ንምብጻሕ ቃልና ምሕዳስን፡ ብግብሪ ምስራሕን ኢዩ።

ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ንዘመናት ተዘኪሩ ክነብር ኢዩ!!

ኤርትራን ኤርትራዉነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም

ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ!!

ባሕቲ መስከረም 2019

 

 

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *