መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ብምኽንያት 24 ግንቦት፡ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ።

ጽንብል 24 ግንቦት፡ ዕለተ ብስራት ሃገራዊ ናጽነትን ልዑላውነትን፡ ንመበል 28 ዓመት ይኽበር ኣሎ። እዚ ማለት ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ ተባራራዪ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ ሓራ ዝኾነትሉ፡ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ’ቲ ዘካየዶ ናይ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዘይሕለል ተጋድሎን፡ ዝተኾፍሎ መዘና ዘይብሉ ናይ ሂወትን ኣካልን መስዋእቲ፡ ዋና ሃገሩ ካብ ዝኾነሉ እዋን፡ እንሆ 28 ዓመታት ተቖጺሩ ኣሎ። ዕለተ ናጽነትን ልዑላውነትን፡ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝዓዘዘን ዝደመቀን ዝኽሪ ኢዩ። ምኽንያቱ ንሃገራዊ ናጽነቱን ልዑላውነቱን ክብል ተቓሊሱ፡ ሂወት ቡሉጻት ደቁ በጃ ዝኸፈለሉ፡ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ደም ዝፈሰሰሉ፡ የዕጽምቲ ዝኸስከሰሉ እዩ። ከምኡ ክንዲ ዝኾነ፡ 24 ጉንቦት ወትሩ ዓመት መጸ፡ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ፡ ተኣኪቡ ብኽብርን ዝኽርን ዝጽንብላ። እቲ ምኽንያት፡ ሃገራዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ፍረ ዓስቢ ናይ’ቲ ረዚን፡ መዳርግቲ ኣልቦ ዝተኽፍለ መስዋእቲ ስለዝኾነ፡ በቲ ካልእ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ብሓያላት ተጓንዩ ዝተሓረሞ ናጽነቱ፡ ብዝኸፈሎ መስዋእትን ብዝሓለፎ ዘይጽዓድ ተጋድሎ፡ ዘውዲ ክብረቱ ብገዛእ ቅልጽሙ ስለዝደፍአ፡ እዛ ዕለት’ዚኣ ኣዝያ ክብርቲ ኢያ።

ሎሚ ዓመት፡ ዕለት ናጽነትን ልዑላውነትን ድሕሪ 28 ዓመታት ቆጺርና ክንዝክራ ከለና፡ እቲ ክልዓል ዘለዎ መሰረታዊ ቁምነገር ግን፡ ነታ ዕለት ብዝኽርን ጽንብልን ዘኪርና ብጓይላን ሓጎስን ጥራሕ ዝሕለፍ ጉዳይ ኣይኮነን።

ናይ ሎሚ ዓመት ዝኽሪ ናጽነትን ልዑላውነትን ከነኽብርን ክንጽንብልን ከለና፡ እቲ ልዑል ኣቓልቦ ክወሃቦ ዘለዎ፡ እቲ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ሎሚ ኣብ’ዚ ሰዓት’ዚ ዝርከበሉ ሓቀኛ ኩነታት ብልክዕ ገምጊምካ፡ ነቲ ኩለንተናዊ ኩነታት፡ ግቡእ ምላሽ ምሃብ ኢዩ። ከም’ቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ዘይክወል ሓቂ፡ ሎሚ ኣብ’ዚ ሕጂ ሰዓት፡ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ምጽናትን ምብትታንን፡ ከም ሃገር ከኣ ብዘይ ቁዋም፡ ብደረት ዘይብሉ ዓፈናን ጭቆናን ብግበር ኣይትግበር፡ ብኹቱር ራዕድን ፍርሕን ሽበራን፣ ብሕርያ ሓደ ውልቀ መላኽን ጸቢብ ጉጅሉኡን ትምራሕ ኣላ። ብቁጠባዊ መንገዲ፡ ኤርትራ ካብ’ተን ዝጥቀሳ፡ ህዝባ ብሑሱም ስእነትን ዓጸቦን ዝበሳበስ ሃገር ኢያ። ህዝቢ ብሕሰም ክማስን ይርከብ።

ብዓቢኡ ኤርትራ ናብ ሰብ ዘይነብራ ደንበ ኣራዊት ተቐይራ፡ ዓቢ ምስ ንእሽቶ፣ ሙሁር ይኹን ገባር ክስደድ፡ ሃገርና መርኣያ ስደትን ምብትታንን ኮይና ትርከብ። በዚ ከኣ፡ እታ ብመስዋእትን ቃልስን ዝተረኽበት ሃገር፡ ህላውነታ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ።

እቲ ቅድሚ 28 ዓመታት ዝነበረ ድሙቕ ተስፋን ልዑል ትጽቢትን፡ ካብ ጊዜ ናብ ግዜ በኒኑ። ኤርትራ ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላው ተቕንዕ ኣላ። መጻኢ ጉዕዞና፡ ከም ህዝቢ ኣብ ምልክት ሕቶ ወዲቑ ይርከብ። ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ወርሒ ሰነ 2018፡ እቲ ንዕስራ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናትን ፖለቲካዊ ወጥርን ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ናብ ተዛማዲ ዘተን መስርሕ ሰለማዊ ርክብ ኣብ ዝጀመረሉ፣ ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ምንባሩ ዝዝከር ኢዩ።

ይኹን ደኣ’ምበር፡ እቲ መስርሕ ሰላም ኣብ ዝጀመረሉ፡ እቲ ዝተጋህደ ሕቡእ ሽርሒ ህግደፍን ውልቀ መራሒኡን ግን፡ ነቲ ብመስዋእቲ ዝተረኽበ ናጽነትን ልዕላውነትን ኣብ ሕቶ ዘኡቱን ንቃልስን መብጽዓን ሰማእታት ኤርትራ፡ ዘሰክፍ ምልክታትን መልእኽታትን ተራእዩ ኢዩ።

ካብ ትጽቢት ህዝቢ ወጻኢ ብሁሎታት፡ ነቲ ብዶብ ተሳቢቡ ምስ እትዮጵያ ዝተኸፍተ ኩናት፡ ናይ ዶብ ኣይነበረን፡፡ ጉዳይ ምምልካት ዶብ ሕጂ ካብ ቀዳምነታትና ኣይኮነን፣ ቀዳምነት ዝውሃብ ካልእ ነገራት ኢዩ ክብል ተሰሚዑ ኢዩ።

ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዩ። ክልተ እዩ ዝብል እንተሃልዩ፡ ታሪኽ ዘይፈልጥ እዩ ኢሉ።  “ኣነ ቃል ዓለም ኣይፎቱን እየ፡ ንስኻ ክትመርሓና፡ ሓላፍነት ሂበካ ኣለኹ’ውን ኢሉ።

ጉዳይ እቲ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ዶብን ልዑላውነትን ዛዕባ ዕሽሽ ተባሂሉ። በንጻሩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝኸፈሎ ኩቡር መስዋእቲ ዝተረጋገጸ ልዑላውነት፡ ክብረቱ ዘህስስ፡ ናብ ባሕርን ሓድነትን ዝብሉ ፖለቲካዊ መዳያት ዝዘንበለ መስርሕ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ምልክት ብጫ መብራህቲ ኮይኑ፡ እንሆ ሎሚ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተፈለየ፡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኩርንዓት ዓለም፡ ክሳብ ውሽጢ ዓዲ፡ ብሓደ ድምጺ ንምልካውን ገባትን ስርዓተ ምሕደራ ህግደፍ፡ ይኣክል ብምባል ሰፊሕ፡ ብዓይነቱ ፉሉይ ዝኾነ ህዝባዊ ማዕበል ኣልዒሉ፡ ንቃልሲ ተንሲኡ ይርከብ። ሓደ ካብ’ቲ ናይ ሎሚ ጽንብል መበል 28 ዓመት ናጽነትን ልዕላውነትን ፉሉይ ዝገብሮ፡ እምበኣር እቲ ኣብ ባይታ ፖለቲካ ኤርትራ፡ ተፈጢሩ ዘሎ ህሉው ኩነታት ኢዩ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ኣብ’ዚ ታሪኻዊ ዕለት’ዚ ዘሕልፎ መልአኽቲ፡ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ተቓሊሱ፡ ተሰዊኡ፡ ዘረጋገጾ ሃገራዊ ልዑላውነቱ ናይ ምውሓስ ሓላፍነት ዘለዎ፡ ባዕሉ ገዛእ ርእሱ ስለዝኾነ፡ ነቲ ሕጂ ኣንቂልዎ ዘሎ ሑኑን ቃልሲ፡ ንምውሓስ ልዑላውነቱን፡ ምርግጋጽ ህላውነቱን ቀጻልነቱን፡ ኣብ ሓቀኛ ምዕራፍ ንምብጻሕ፡ ሓድነቱ ከረጋግጽ፡ ንኹሉ ሽርሕታትን ተጻብኦታትን ከምክን፡ ንኹሉ ፍልልያት ነጺጉ ኣብ ሓደ ዕላማ ዓሲሉ ክቃለስ ከም ዘለዎ ኢዩ። ተጀሚሩ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል፡ ብዝሓየለ መዳዩ ክቕጽል፡ ህዝቢ በብኸባቢኡ ውዳቤኡ ከሐይል፡ ኣብ ዝነጸረ ራእን ተልእኾን ዕላማን ተጠርኒፉ፡ ነቲ ህግደፋዊ ወስታታት ኣብ ልዑላውነት፡ ከምክነሉ ዘብቅዖ ፖለቲካዊ ንቕሓት ክዓጥቕ፡ መድረኽ ዝሓቶ ጉዳይ ምዃኑ የዘኻኽር።

ህግደፍ ኣብ ናይ ዕርበቱ ሰዓት፡ ኣብ ገምገም ዝወድቀሉ መድረኽ ስለዘሎ ነቲ ካብ ህዝቢ ዝመጽእ ናይ ለውጢ ድፍኢት ክቆጺ፡ ዝተፋላለዩ ሽርሕታትን ውዲታትን ስለ ዝኣልም፡ ንኹሉ ብንቕሓትን ልዑል ምስትውዓልን ክንጥምቶ ከም ዘለና ይሕብር። ህግደፍ፡ ተገዲዱ ንዝገብሮ ናይ ይምሰል መብጽዓታትን መደረታትን፡ ብግርህነት ክእመን ከም ዘይብሉ  ብምርዳእ፡ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ፡ ህግደፍ ካብ’ቲ ገቢትዎ ዘሎ ናይ ህዝቢ ዝዋንነቱ ፖለቲካዊ ስልጣን፡ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክወርድ ከም ዘለዎ፡ ካብ’ዚ ወጻኢ ካልእ ፍታሕ ከምዘየሎ ተረዱኡ፡ ህዝቢ ንመሰረታዊ ለውጢ ጠጦው ክብል ይጽውዕ። 24 ግንቦት ብመስዋእትን ዘይዕጸፍ ቃልስን ዝተረጋገጸ ታሪኻዊ ዓወት፡ ንወትሩ ተዘኪራ ክትነብር ኢያ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡ ነቲ ሰማእታት ኤርትራ ዝወደቑሉ ቁዱስ ዕላማ፡ ናብ ምዕራፉ ከበጽሕ ዝቃለስ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኢዩ። ልዑላውነት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ምሕላውን ምጽናዕን፡ ንቡዙሕነት ዘአንግድ፡ ንኹሎም ዜጋታት ማዕርነትን ክብረትን ዘውሕስ፡ ልዕልና ሕጊ ዝነገሳ ሃገር ንምህናጽ፡ ናይ ሰላም መሰረት፣ ቀጻልነት ዓንዲ ደሞክራሲ ስለዝኾነ፡ ደሞክራስያዊት ኤርትራ ክትህነጽ ብጽንዓት ይቃለስ።

ግንቦት 24  ማዓልቲ ንጽነትና፡ ወትሩ ተኸቢራ ክትነብር እያ!!

ብዙሕነታዊ ሓድነትና

ንድሕነት ሃገርና

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር

24/ ግንቦት/ 2019

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *