መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም፡

ሎሚ፡ ባሕቲ መስከረም መበል 58 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና ነኽብር ኣሎና። እዛ ዕለት’ዚ ውሑዳት ጀጋኑ ሓርበኛታት ኤርትራውያን፡ ምእንቲ ናጽነትን ልዑላውነትን ህዝቢ ኤርትራ ክጋደሉ፡ ብረት ተሓንጊጦም ናብ ጸምጸም በረኻ ዝወፈሩላ ታሪኻዊት ዕለት እያ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ እምቢ ኣይግዛእን በሃላይነት፡ ብዓውታ ዝተቓልሓላ ወርቃዊት፣ ሕላገት ጅግንነትን ቆራጽነትን ዕለት እያ። ወትሩ እናተኸበረትን እናተዘከረትን ክትነብር ዝግባኣ ክብርቲ ዕለት’ውን እያ።

 

ባሕቲ መስከረም 2019 ንመበል 58 ዓመት ክነኽብር እንከሎና፡ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ኮይና ምዃና ርእሰ ግሉጽ ሓቂ እዩ። ገባቲ ኢሳያስን ጉጅልኡን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ውሽጣዊ ጉዶም ተቓሊዑ፡ ብህዝቢ ኤርትራ ተፈንፊኖም፡ መሕብኢ ከውሊ ኣብ ዝሰኣኑሉ እዋን እያ ትኽበር ዘላ። ብሽፋን ስምምዕ ሰላም፡ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዝተሓለመ ኢሳያስ፡ ሓቢኡዎ ዝነበረ ናይ ጥልመትን ክድዓትን ባህርያቱ፡ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ተቓሊዑ፡ ብናይ ህዝብና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ከቢድ ራዕድን ዓቕሊ ጽበትን ዝወደቐሉ እዋን ይርከብ፡፡ ስለዝኾነ’ውን፡ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ካብ ዕርበት ንምድሓን፡ ላዕልን ታሕትን ኣብ ምባል ዝርከበሉ እዋን እያ ትዝከር ዘላ።

 

ገባቲ ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ 20 ዓመታት ሰላማዊ ተጋድሎን ናይ 30 ዓመታት ነዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ ቃልሲ ውጽኢት ዝኾነ ሃገራዊ ናጽነት፡ ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሐኡ ብምውዓል፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ጀጋኑ ሰማእታትናን ኣካለ ስንኩላናን ድማ ብፍላይ፡ ከቢድ ጥልመት ከም ዝፈጸመ ናይ ኣደባባይ ምስጢሩ እዩ። ህዝብና ምስ ጀጋኑ ተጋደልቲ ደቁ፡ ተጋዲሉ ከረጋግጾም ዝተበገሰሎም ህዝባዊ ዕላማታት፡ ብርእዮ ተዓፊኖም፡ ካብ ሕሉፋት ባዕዳውያን ገዛእትና ዝኸፍአ ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ሂወት ከሕልፍ ተገዲዱ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ መንእሰያት ኤርትራ፡ ብከቢድ መስዋእትን መቑሰልትን ጀጋኑ ኣቦታቶምን ኣደታቶምን፡ ኣብ ዝተረጋገጸት ናጻን ልዑላዊትን ሃገር፡ ዝተጸበዩዎ ብሩህ ተስፋ መጻኢ ጸልሚቱ፡ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ ገደብ ዘይብሉ ዕስክርናን ጊላዊ ዕዮን ተጸሚዶም ጸኒሖምን ኣሎዉን። ዝፈትዉዋን ዋጋ ክቡር መስዋእቲ ወለዶምን ዝኾነት ክብርቲ ሃገሮም፡ ቀሲኖም ክነብሩላ ስለዘይተዓደሉ፡ በብእዋኑ ብዓሰርተታት ኣሽሓት፡ ሞት እናተሳገሩ፡  ብቓፍላያት ናብ ስደት ክነፍጹ ጸኒሖምን ኣሎዉን። ኣብ ጉዕዞ እናጋጠሞም ዝጸንሐ ክትገልጾ  ዘስገድግድ ኩሉ ዓይነት ኣደራዕ፡ ንማሕበረ ሰብ ዓለም ዘሰከሐ፡ ሕማቕ ትርኢት ካብ ዝኾኑ ጉዳያት ኢዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ ኤርትራን ህዝባን ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሓደጋ ብርሰት ኣብ ዝሽመሙሉ እዋን ንርከብ።

 

ዓሚ ወርሒ ሓምለ 2018 ዓ.ም. ኣብ ድሮ መበል 57 ዓመት በዓል ባሕቲ መስከረም፡ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብላዕለዎት መራሕቶም ኣቢሎም፡ ናይ ሰላም ስምምዕ ከምዝተፈራረሙ እንዝክሮ እዩ። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ኣብ ህዝብና ተፈጢሩ ዝነበረ ተስፋን ሰናይ ትጽቢትን ልዑል ምንባሩ፡ ካብ ኣእምሮ ብዙሓት ወገናት ዝተሰወረ ኣይኮነን። ብምኽንያት ዶብ ዝተወልዐ ኣዕናዊ ኲናት፡ ናይ መወዳእታ መዕለቢ ክረክብ እዩ፤ ብመሰረት ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ምምልካት ዶብ ቀልጢፉ ክጅመር እዩ፤ ምስ ሓውናን ጎረቤትናን ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ድማ ብፍላይ፡ ነባሪ ሰላምን ጥዑይ ሕውነታዊ ጉርብትናን ክሰፍን እዩ፤ ደጊም እቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይ ሕግን ፍርድን ዝተዳጎኑ ደቅና፡ ሕጋዊ ፍታሕ ክረኽቡ እዮም፤ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዘይተገደበ ውትህድርና ተጸሚዶም ዝጸንሑ መንእሰያትና፡ ናብ ትምህርቶምን ንቡር ሂወትን ክምለሱልና እዮም፤ ሃገርና፡ ብቅዋም ትግዛኣሉ፡ መራሕትና ባዕላትና እናመረጽና እንመሓደረሉ ዕድል ክፍጠር እዩ፤ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወትና ክመሓየሽ እዩ፡ . . . ወዘተ ዝብሉ  ጽቡቓት ተስፋታት ተንጸባሪቖም ነይሮም እዮም። ይኹን’ምበር፡ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ክልቲኡ ሃገራት፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ናይ ህዝብታትና ሕቶታትን ትጽቢታትን ክምልስ ይትረፍ፡ እቶም ተገይሮም ዝባሃሉ ስምምዓት፡ ኣብ ሞንጎ’ዚ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፣ ላዕለዎት መራሕቲ ኢትዮጵያን ብድሕሪኦም ኮይኖም ዝጓስዩዎም ዓለማውን ዞባውን ጎብለላትን ጥራሕ፡ ብምስጢር ተታሒዙ፡  ህዝብና ግን፡ ዛጊት ኣብ’ቲ ጉዳይ ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ወግዓዊ መብርሂ ኣይተዋህቦን።

 

ህዝብና፡ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ዝግበሩ ስምምዓት ይኹኑ ፍልልያት፡ ከም ጓና ናይ ማዕዶ ተመልካቲ ስለዝኾነ፡ እቲ ብሽም ስምምዕ ሰላም ዝተገብረ ምፍርራም፡ ሕቡኣት ሸርሕታት ዘለዎ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ሻቕሎቱ ክዓብን ክውስኽን ኾይኑ ኢዩ። ኣብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም፡ ናይ ነፋሪት መጓዓዝያን ናይ ስልኪ ርክብን ምጅማሩ ተስፋ ዝሶኽዓሉ ኣወንታዊ ጅማሮ’ኳ እንተነበረ፡ ውሳነ ምምልካት ዶብ ተጎስዩ ብምሕላፉ፣ ምስ  ናይ ቀረባ ጎረባብቱ ዝኾኑ፡ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ብቐሊል ዋጋን ጊዜን ናይ ምርኻብ ዕድል እናሃለዎ፡ ቀልጢፉ ዘይምኽፋቱ፡ ስክፍታታቱ እናዓበዩ ክኸዱ ዝገበሩ ተርእዮታት እዮም።

 

ድሕሪ ከባቢ ሰለስተ ወርሓት፡ ኣፍ-ደገታት ዶብ፡ ሓደ ብሓደ ክኽፈቱ’ኳ እንተጀመሩ፡ ገባቲ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዶም ዑደታት፡ ንልዑላዊ ክብሪ ህዝብናን ናጽነት ሃገርናን ዝዳፍኡ ብምንባሮም፡ ሻቕሎትን ተቓውሞን ህዝብና ሰማይ ክዓርግ ጌርዎ እዩ። እቶም ኣቐዲሞም ተኸፊቶም ዝነበሩ ኣፍ-ደገታት ዶብ፡ ብሃንደበት ክዕጸዉ እንከሎዉ፡ ድሒሮም ዝተኸፈቱ ድማ፡ ብሃንደበት ተረጊጦም፡፡ ብዘይካ ናይ ነፋሪት መጓዓዝያ፡ እቲ ድኻን ማእከላይን ናብራ ዘለዎ ህዝብና ዝጥቀመለን፡ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቱ ትርጉም ዘለዎ ምምሕያሽ ዝረኣየለን ናይ ምድሪ መጓዓዝያ መስመራት ኩለን ተዓጽየን ይርከባ። ከም ሳዕቤኑ፡ ዋሕዚ ስደት ህዝብና ብሓፈሻ፡ መናእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ክብርኪቱ ይረአ ኣሎ። ካብ’ዚ ንላዕሊ ድማ፡ እቲ ብጥልመትን ክድዓትን ኢሳያስን ጉጅልኡን ዝተቖጠዐ ህዝብና ብሓፈሻ፡ ኣባላት ህግደፍ ኮይኖም ነዚ ገባቲ ስርዓት’ዚ ክከላኸሉን ክድግፉን ዝጸንሑ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ-ዓለማት ዝርከቡ ወገናትና ድማ ብፍላይ፡  ናብ ኣደባባይ ወጺኦም፡ ይኣክል ዝብል ሃገራዊ ጭርሖ ክብ ኣቢሎም፡ ዕምሪ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ንምሕጻር ተላዓዒሎም ኣሎዉ። ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትን ተማሃሮን ድማ ብፍላይ፡ ንገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ንምውጋድ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ወሳኒ እጃሞም ከበርክቱ ዝጀመሩሉ እዋን በጺሕና ኣሎና።

 

ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ክቱር ንዕቀት፡ ኣብ ዝላዓለ ጥርዙ በጺሑ፡ ብዋጋ ኤርትራን ህዝባን ክቋመር ብምድንዳኑ ምኽንያት፡ ፈጺሙ ዘይተጸበዮ ህዝባዊ ተቓውሞ ኣጋጢሙዎ፡ ርእሱ ኣብ ጉብጥሽ ሓቢኡ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተኸላኻሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ክመስልን፡ ብሽም ጀጋኑ ሰማእታት ክመጻደቕ’ኳ እንተፈተነ፡ ዘንጸባረቖ ናይ ጥልመትን ክድዓትን ዝምባለ ብእዉጅ ይቕሬታ ክሳብ ዘይሓተተ፡ ብህዝብና እምነት ከምዘይንበረሉ ርግጽ ኮይኑ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ፡ ገባቲ ኢሳያስን ጉጅልኡን ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ረኺብናዮ ዝብሉዎ ዓወትን ናይ ምልማዕ ተስፋን እናሰበኹ፡ ቀልቢ ህዝብና ክስሕቡ ካብ ምፍታን’ኳ እንተዘይቦኸሩ፡ በቲ ካልእ መዳይ ድማ፡ ብወታሃደሪ ሓይሊ ኣቢሎም ህዝብና ናይ ምርዓድ ተግባራት ብሓደ ወገን፡’ ወያነ መሬትና ክህበና ድሉው ኣይኮነን’ ዝብል ዕባራ ምስምስ፡ ናይ ኲናት እቶን ክኣጉዱ በቲ ካልእ ወገን፡ ህርዲግ ካብ ምባል ኣይቦኸሩን። ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምዕቃብ፡ ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ግዳም ሓይሊ፡ ተሻሪኹ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከቢድ ጥፍኣት ክፍጽም ድሕር ከምዘይብል፡ ዘንጸባርቖም ዘለዉ ምልክታት እኹላት ኣብነታት እዮም።

 

ሎሚ መበል 58 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና ክነኽብር እንከሎና፡ ብሓደ ወገን፡ ንመጻኢ ዕድል ኤርትራ ዘተስፉ፡ ኣብ ሃገርና መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዘብቅዕ፡ ናይ ህዝብና ብሓፈሻ፡ ናይ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ምልዕዓልን ውዑይ ናይ ቃልሲ መንፈስን ጎሊሁ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ንርከብ ኣሎና። ብኣንጻሩ ከኣ፡ ገባቲ ኢሳያስን ወይጦታቱን፡ ምስ ናይ ግዳም ሰብ  ፍሉይ ረብሓ መሻርኽቱ፡ ነዚ ኣንጸላልዩዎ ዘሎ ናይ ህዝብና ማዕበላዊ ተቓውሞ ንምብርዓን፡ ብሓደ ወገን ብፈላሊኻ ናይ ምንቛት  ሸርሕታት፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ብራዕድን ሽበራን  ኣቢሎም፡ ተቓውሞ ህዝብና ንምጭፍላቕ ብዝለዓለ ደረጃ ይረባረቡ፡ ዘይተኣደነ ሽርሕታት ክኣልሙ ይርከቡ።

 

ስለዝኾነ’ውን፡ ሎሚ ኣብ መበል 58 ዓመት በዓል ባሕቲ መስከረም ኮይና፡ ነዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ክውንነት ብግቡእ ብምግንዛብ፡ ብቑዕ ግብራዊ ምላሽ ንምሃብ፡ ብሰፊሑ እንላዘበሉ ዕለት ክኸውን ይግባእ። እቶም ንመጻኢና ዘተስፉዉ ጽቡቓት ዕድላት መሊእና መዝሚዝና፡ ነቲ ኣብ ልዕሌና ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንምዕጻፍ ክነውዕሎ፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ፡ ዓቕምታት ህዝብናን ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ዘወሃህድ ግብራዊ ፍታሕ ክንትልምን፡ ንተግባራዊነቱ ድማ፡ ብዕቱብነትን ብተወፋይነትን ክንዋፈር፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ይጽውዕ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ምስ’ቶም ብጭቡጥ ኣብ ባይታ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ፈላሚ ዘተ ንምጅማር ዝገበሮ መጸዋዕታ፡ ግብራዊ ምላሽ ክሳብ ዝረክብ ጻዕርታቱ ከምዝቕጽል ምዃኑ ብኣጋጣሚ ታሪኻዊ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም የረጋግጽ።

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡ ነቶም ዓቕሚ ህዝብታትናን ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾኑ ፖሎቲካዊ ሓይልታትን፡ ኣብ ሓደ መጋባእያ ተራኺቦም ክዝትዩን ሓባራዊ መዋጽኦ ከናድዩ ንምብቃዕ፡ ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ብግዱሳት ወገናትና ዝተኻየዱ ጻዕርታት የመጉስ። ንመጻኢ ዝሕሰቡ ቀጸልቲ ዋዕላታት ድማ፡ ምስ’ቶም በብኸባቢኡ እናተኻየዱ ዝጸንሑ መድረኻት፡ እናተናበቡን፡ እናተመጋገቡን ክኸዱ፡ ተደማሪ ዓቕምታት  ኣብ ምብራኽ ክነጥፉ፡ ዓብይ ቱኽረት ክግበር የዘኻኽር። ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ኣብ’ዚ ሓድሽ ኩነታት’ዚ፡ ምስ ህሉው መድረኽ ዝመጣጠን ጻዕርታት ከካይድ፡ ከም ወትሩ ድሉው ምህላዉ፡ ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ቃሉ የሐድስ። ንኹሎም ኣብ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ጽኑዕ እምነት ዘለዎም ወገናት፡ እንቋዕ ናብ’ዚ ክቡር ባዓል’ዚ ብሰላም ኣብጻሓኩም ብምባል ሰናይ ትምኒቱ ይገልጽ።

 

ባሕቲ መስከረም ወትሩ ደሚቓን ተኸቢራን ትንበር!!

ብዙሕነታዊ ሓድነትና ውሕስነት ዓወትና!!

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)

ባሕቲ መስከረም 2019 ዓ.ም.

 

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *