መግለጺ ደቂ-ኣንስትዮ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጨንፈር ሰዊዝ – ብኣጋጣሚ 8-መጋቢት

መግለጺ ደቂ-ኣንስትዮ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጨንፈር ሰዊዝ – ብኣጋጣሚ 8-መጋቢት

ትሕዝቶ ብ PDF

 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን መራሕትን ኣባላትን ስምረት ጨንፈር ስዊዝ ከምኡ ውን ካብ ርሑቕን ቀረባን
ዝመጻኹም ዕዱማት ኣጋይሽ ደለይቲ ሓርነት ፡ ብቐዲምነት ዕዙዝን ምዉቕን ሰውራዊ ሰላምታ ከቐድም
ይፈቱ። ብተወሳኺ ነዚ መደብ’ዚ ክዉን ንምግባር ዝሰርሑ ኣባላት ብስመይን ብስም ደቂ-ኣንስትዮ ስምረት
ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ከመስግን ይፈቱ።
እዚ ናይ ሎሚ “ኤርትራዊት ኣደ ዋልታ ጽኑዕ ዕርዲ ናይ ቃልሲ መሰረት” ብዝብል ቴማ ዝዝከር ዘሎ
ሸሞንተ መጋቢት እቲ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኤርትራዊ ሕልና ዝቕጀል ነገር እንተሎ እቲ ደቂ-ኣንስትዮ
ኤርትራ ኣብ’ቲ ንፍርቂ ዘመን ኣንጻር ባዕዲውያን ሓይልታት ስርዓታት ዝተገብረ መሪር
ደማዊ ውግኣት፡ ማዕረ ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ ኣሕዋተን ኮይነን፡ ኩሉ’ቲ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎና
ዝተኸፈለ መሪር ዋጋ መስዋእቲ፡ ስንክልና፡ ኩሉ ሰብኣውን ተፈጥሮኣውን ሽግራት፡ ባህርያዊ ጸገማት ገጢመን
ነቲ ዝግሃድ ዘይመስል ሕልሚ ሃገራዊ ናጽነት ጋህዲ ጌረን ዝፈጸምኦ ቅያ ጅግንነት እዩ።
ኣብ መስርሕ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝተራእየ ሓደ ኣዝዩ ዝገርምን ክድነቕ ዝግብኦን ሓቂ እንተሎ ፡
ኣብርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ኢዩ ። እወ ንዝተቐብረ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮና ዘጉልሐን
መስተንክራዊ ጅግነነት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ኩሉ መዳይ ዘረጋገጽኦ ሓቂ ኣብ ምዝዛም እቲ ቃልሲ ንደቂ
ኣንስትዮ ሃገርና ክንዲ ዘኾለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ ኢዩ ኮይኑወን።
ኣብ መስርሕ ናይቲ ኩለንትናዊ ዓቕሚ ኤርትራዊ ዝተወፈየሉ መስተንክራዊ ገድሊ ዘይ ከም ኣጀማምርኡን
ገስጋሲ ጉዕዘኡን ኣብ ምዝዛም እቲ ቃልሲ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ክምለስ ኢዩ ኮይዩ። እወ እቲ
ዝተፈጸመን ዘይተፈጸመን ዘ መስተንክራዊ ዓወታት እንዳተጸውየሉ ዝመጽኤ ገድሊ ኣብ ውሽጢ ገድሊ ፡
ውድብ ኣብ ውሽጢ ውድብ ጸይሩ ዝኣተወ ብዓል ክልተ ዕላማ ዝኾነ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሎሚ
ህግደፍ ፡ ነቶም ኩልንትናኦም ወፍዮም ዝተቓለሱ እሞ ካብ ብሱል ጥረ ዝተረፉ ሓበምርበኛታት ተጋደልቲ
እግሮም ኣስመራ ክርግጹን ሓዱሽ ናይ ናብራ ዝሑል ኲናት ክገጥሞምን ሓደ ኮነ።
ሕሰም መነባብሮ ክገጥሞም ዝኣረጉ ጠዋሪ ዝደልዩ ወለድን ሓብሃቢ ዝደልዩ ህጻናትን ክጽንሕዎም
ባህርያዊውን ቅቡልን እኳ እንተኾነ ኣብ ኣፈታትሕኡን ናይቲ ጸገም ኣብ ምቅላሉን ዝተራእየ ዓቢ ብድሆ

ብቐልድን ዋዛን ዝፍታሕ ኣይነበረን። እቲ “ተጋዳላይ ቀዳድ ኢዩ ጅብኡ ጠቕሚ ሰልዲ ኣይፈልጦን ሳዕቤኑ
ተረድኡ ” እንዳተባህለ ክስበኽን ክድዓዓስን ዝጸብሐ ተጋዳላይ ክስከሞን ዘይ ክጸመሞን ዘይኽእል ናይ ስድራ
ናይ መነባብሮ ጸገም መፍትሒ ሃሰው ክብል ባህርያዊ ኢዩ ኔሩ።
እንተኾነ ግን “ዘይ ኩርምትኻ ሑጻ ቆርጥመሉ ” ከምዝባሃል መሪሕነት ህግደፍ እግሩ ኣስመራ ክኣቱን ባህሩ
ከም ማይ ቀጢኑ ዘለዎ ይምዘዝ ዘይብሉ ይፍዘዝ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ብምኻድ ነቲ ብቐሊሉ ክፍታሕን ክረጋጋእን
ዝኽእል ዝነበረ ጸገም መነባብሮ ናብ ዝበኣሰ ከምርሕ ብምግባር ነቲ ሓፋሽ ተጋዳላይ በረኻ ኢኻ ለሚካ ናብ
በረኻኻ ተመለስ ዝዓይነቱ ካብ ከባቢታት ኣስመራ ብምርሓቕ እቲ መሪሕነት ብጾቱ ረሱዑ ናብ ናይ ውልቁ
መነባብሮን ዝናን ክቀዳደም “ውጽኣ መናብዕቲ እተዋ መባልዕቲ ” ዝዓይነቱ ኩነታት ንሕሰምን ጸገምን
መነባብሮ ሓፋሽ ተጋዳላይ ምንም ኣቓልቦ ኣይገበረሉን ።
ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ኣጠላላም ግዜ ድማ ብዙሕ ዘይንቡር ኩነታት ክኽሰት ባህርያዊ ኢዩ ። በዚ መሰረት
ሓፋሽ ተጋዳላይ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ስለዘይነበሮ እታ እንኮ ፍታሕ ናብቶም ዝጠለምዎ መሪሕነት
ህዝባዊ ግንባር ኣቤት ኣምላኽ የርእኹም ምባል ኢያ ዝነበረት ።እቲ ምስኪን ተጋዳላይ ልቡ ኣትፊኡ ንናጽነት
ህዝብን ሃገርን ክወናጨፍ ከሎ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ካልእ ናይ ሽመትን ሓላፍነትን ምምቕቓል
ክትገብር ኣብ ጽዕቕ ናይ መቐሎ ስልጣን ተጸሚዳ እንዳሃለወት ብሕሰም መነባብሮ ዝሳቐ ዝነበረ ሎሚ ጽባሕ
ፍታሕ ይመጽእ ይኸውን ክብል ዝረብረበ ሓፋሽ ተጋዳላይ ብዝግባእ ዘይተወደብን ዘይተጸንዐን ሕቶ
ብምልዓሉ ኣድማ ብዝብል ጸለመ ንተጋደልትን ህዝብን ዝፈላለየ እኩይ ጥበብ ኣብ ልዕሊ ተጋዳላይ ዓቢ
ሞራላዊ ሃስያ ዘብጽሐ መርዛም ናይ ምፍልላይ ስልቲ ተፈጥረ።
በዚን ወዲ ከምዝን ዝጀመረ መርዛም ውዲት መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ልዕሊ ሓፋሽ ተጋዳላይ ሰፍ
ዘይብል ናይ ተጽዕኖ ደንጎላ ኣጋጠመ ። ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነዚ ሎሚ ረኺብናዮ ዘለና መዘዝ ዝወለደ
ከቢድ ዕንወት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝጀመረ መዘዝን ኢዩ። ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ብዝግባእ ዘይተጽንዐ መኽሰቡን
ክሳርኡን ንህዝብን ሃገርን ከይተራእየ ከም ጽቡቕ ምርቓ ተሓሲሱ ንተጋዳላይ ከም ጉዚ መቓቒሉ ብዘይ እኹል
መምለሲ ገዛ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት መቓቒሉ ናይ ጽሓይ ብራቕ ፡ ወጋሕታ ፡ ናይ ቴስዓ ወዘተ እንዳ በለ
ምስ ጻማ ርሃጾም ዘይመጣጠን ንሓደ ሰብ መቕሹሽ ናይ ሻሂ ብምሃብ ካብቲ መሳርዕ ገድሊ ብምብታን ነቶም
ብዕድመ ዝነኣሱ ተጋደልቲ ጤሳ ብዝብል ምኽኒት ብዘይ እኹል መጣያሲ ብምብራር እቲ ፍርቂ ዕድመ ዝሰገረ
ሓፋሽ ተጋደላይ ብጽምዋን ብሕትውናን ከም ዝብላዕ ብምግባር ሕልምልም ኣበሎ።
ከም ሳዕቤኑ ከኣ ብዙሓት ዘይልሙዳት ባህርያት ክቀላቐሉን ክበዝሑን ጀመሩ። ምስዚ ምጥያስ ዝተሰንየ
ምስጓግ ናኣሽቱ ተጋደልቲ ዘይንቡር ወግዒ ዘይብሉ ፍትሕን ምጥላልላምን ምክሕሓድን ወዘተ ። ኣብዚ
ኩነታት እዚ እተን ቀንዲ ዝተወጽዓን ሓደርን መነባብሪ ዝኸበደን እተን ንዓለም ዘደንቕ መስተንክራዊ ዓወት
ዘንጸባረቓን ማዕረን ሕልፍን ደቂ ተባዕትዮ ጅግንነት ዝፈጸማ ደቂ ኣንስትዮ ኢየን።
እቲ ዝገርም እዘን ዕድሚኤንን ዕዱለንን ዝተሰረቓ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንኹነታተን ኣመልኪተን ዘቕረብኦ
ሕቶ እዚ ሎሚ ሃገር ምሉእ ከም ናይ ግሉ ትካል ሓሲቡ ህዝብን ሃገርን ዘበሳብስ ዘሎ ዕሉል ጉጅለ
ብኣሽካዕላልን ነውራምን ቃላት ዝመልኦ መልሲ ብምሃብ ሕሰመን ክብእስ ጌርወን እዩ።ከም ውጽኢቱ ከኣ
ደቂ ኣንስትዮና ኣደዳ ኩሉ ዓይነት ሽግራት ኮይነን ገለን ክእሰራ ገለን ጠዋሪ ዘይብለን ብስእነት ክማስናን
ገለን ከኣ ኣደዳ ሞትን ሕማምን ጥፍኣትን ክኾና ተፈሪደን እየን። ንኹነታት ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ምስቲ ዕዙዝ
ኩለንትናዊ ኣበርክቶአን ግን እዚ ሞሳኤን ኣይነበረን።

ዝሓለፈ ሓሊፋ ጽሓፍ ዝተረፉ ከም ዝብሃል ፡ ሕጂ እውን እቲ እንኮ ኣማራጺ ተቓሊስካ ሓርነትካ ምርግጋጽ
እምበር ኣብ ምምስሳልን ምቁዛምን ምንባር ዋጋ የብሉን ። እቲ ዋጋ ዝህልዎስ ጸገማትካ ብንጹር ኣለሊኻ
መፍትሒ ምቕማጥ ፡ ጸላኢኻ ኣነጺርካ ብንጹር መስመርን ዕላማን ተውዲብካ ዓመጽ ቀንጢጥካ ራህዋ
ምጉንጻፍ ሓርነትካ ምርግጋጽ ንኹሎም ዜታት እትምእምእ ነጻን ዴሞክራስያዊትን ኤርትራ ህያው ምግባርን
ምርግጋጽን ጥራይ እዩ። ካልእ ኩሉ ውርደትን ባርነትን ኢዩ።ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ስምረት ምንቅስቓስ
ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ቃልስና ክሳብ ምሉእ ሓርነት ቀጻሊ ምዃኑ እንዳ ገለጽና ብናይ ሓባር ቃልሲ
ውጹዓት ናይ ሓባር ሓቀኛ ሓርነት ከነረጋግጽ በዚ ኣጋጣሚ ክቡር ዕለት ንኹሉ ኤርትራዊ ዜጋ ጻውዒትና
ነቕርብ። ኩልና ኤርትራውያን ብናይ ሓባር ስራሕ ናይ ሓባር ፍታሕ ነረጋግጽ። ሓርነትና ብቓልስና ነረጋግጽ።
ደቂ ኣንስትዮ ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጨንፈር ስዊዝ
07 መጋቢት 2020
ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ እዮም!
ሓርነትና ናይ ግድን እዩ!!!!!!

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *