መጸዋዕታ ሓባራዊ ቃልሲ፡ ንኹሎም ንፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡፡

ENF2019

 

መጸዋዕታ ሓባራዊ ቃልሲ፡ ንኹሎም ንፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡
ብፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡፡

እንርከበሉ ዘሎና መድረኽ ፍሉይ ምዃኑ ካብ ማንም ደላዪ ለውጢ ዝተኸወለ ኣይኮነን። ንዝሓለፉ ናይ ቃልሲ ታሪኻት እናገናጸልና ክነስተንትን፡ዕድል ኣብ ዝህብ ኩነታት ኣይኮናን ዘሎና። ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ፡ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ዴሞክራስን መንነቱ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ እሙን ጠበቓ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ከምዘይኮነ፡ እዋናውያን ሕቶታት ህዝብና ንጎድኒ ጎስዩ፡ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ውዲታት ዝኣልም ዘሎ ምዃኑ፡ ዝተቓልዓሉ እዋን እዩ። ኣብ ሞንጎ መሓዉራት ናይ’ዚ ስርዓት’ዚ፡ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይን ጎንጽታትን እናተባልሑ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ንርከብ።

ስለዝኾነ’ውን ህዝቢ ኤርትራ፡ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገሩ ብዘተኣማምን ክረጋገጽ፡ ናብ ውሑስ ሰላም፡ ዲሞክራስን ማሕበረ-ቁጠባዊ ዕብየትን ክስጋገር፡ ‘ይኣክል’ ዝብል እዋናዊ ሃገራዊ ጭርሖ ክብ ኣቢሉ፡ ናብ ውዑይ ቃልሲ ክኣቱ ይረአ ኣሎ። ኣብ ጉዕዞ ቃልስና፡ ካብ’ዚ ንላዕሊ ብሱል ወድዓዊ ኩነታት ክርከብ ኣይክእልን። ናይ ህዝብና ቀንዲ ትጽቢት፡ ነዚ መድረኽ ዝምጥን፡ ቅድመ ግንባር ኮይኑ ዝመርሕ፡ ብቑዕን ዝተዋሃሃደን ሃገራዊ ሓይሊ እዩ።

ነዚ ወሳኒ ሕቶ’ዚ ንምምላስ፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ከቢድ ቃልሲ ኣካይድና ኢና። እንተኾነ ግን ዝሓሰብናዮ ፍረ ከይረኸብና ጸኒሕና ኣሎና። ይኹን’ምበር፡ ክምለስ ዘሎዎ ወሳኒ እዋናዊ ሕቶ ብምዃኑ፡ ጻዕርታትና ካብ ምቕጻል ኣይቦኸርናን። ግቡእ መልሲ ክሳብ ዝረክብ ድማ፡ ቃልስና ምቕጻሉ ናይ ግድን ይኸውን። ንቃለስ’ውን ኣሎና። ይኹን ድኣምበር፡ ሕጂ ዘሎናሉ ኩነታት ኣዝዩ ታሃዋሲ፡ ህጹጽ ፍታሕ ዝሓትት ተኣፋፊ እዋን ኢዩ። ፍሉይ ኣተሓሕዛን፡ ፍሉይ ናይ ቃልሲ መርሓ ዘድልዮ ኢዩ።

ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ህልው ኩነታት ብዕምቆት ብምግምጋም፡ ኩሉ መዳያዊ ናይ ቃልሲ ዓቕምታትና ተወሃሂዱ፡ ነዚ ሓድሽ መድረኽ’ዚ ዝበቅዕ፡ ትጽቢትን ባህግን ህዝብና ዘማልእ፡ ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ጽምዶ ንምርግጋጽ፡ እቲ መተካእታ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ይኣምን፡፡ በዚ መስረት ነቲ ህጹጽነት ዝሓትት ተኸሲቱ ዘሎ ታሃዋሲ መድረኽ ግቡእ ምላሽ ንምሃብ ምስ ኩሎም ተቓለስቲ ሓርነትን ዲሞክራስያዊ ለውጥን ዝኾኑ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ክዛተ ቅሩብዩ፡ ንዘተ’ውን ይጽውዕ። ኪንዮ ዘተ ናብ ጭቡጥ ተግባራዊ ዕዮ እንሰጋገረሉ ኩነታት ንምፍጣር ድልውነትና ነረጋግጽ። እምብኣርከስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ነዚ ሓዱሽ ኩነታት ፍሉይ ኣቃልቦ ሂቡ፡ ተራኺቡ ክዛተየሉ ዘክልኽእል ባይታ ንምፍጣር ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ካብኡ ዝሕተት ዘበለ ከበርክት ቅሩብነቱ የረጋግጽ።

ንሓድሽ መድረኽ ዝገጥምን ዝምጥንን ሓባራዊ ነባሪ ፍታሕ ንምርግጋጽን ቃለስ!!
ብዙሕነታዊ ሓድነትና ንድሕነት ሃገርና !!
ፈጻሚ ኣካል-ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)
22-መጋቢት-2019 ዓ.ም.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *