ናይ ዮሃና መልእኽቲ፡ ብኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብኣጋጣሚ ኣብ ጽምብል መበል 24 ዓመት ምስረታ ደምሓኩኤ

ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብ ህዝብታት ዓለም ኣንጻር ኩሎም ሰንሰለታውያን ባዕዳውን ዜበታውን ጭቆና ዝተቓለሰን ገና’ውን ዝቃለስ ዘሎን እዩ። ከም’ቲ ስነ-ፍልጠታዊ ሓቂ ዝምስክሮ ከኣ፡ ዝተጨቆነ ህዝቢ ክቃለስ ባህርያዊ እዩ። በዚ ከኣ ኣንጻር ኩሉ መልክዓት ጭቆና ዝካየድ ቃልሲ ፍትሓዊ ይኸውን።

ኣብ’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ብሓባር ተቓሊሱ፡ ንናጽነቱን ልዑላዉነቱን ብዝኸፈሎ ረዚን መስዋእቲ ዘረጋገጾ ዓወት፡ ሎሚ ግን ከም’ቲ ዝግበኦ ሞሳ ናይ’ዚ ክረክብ ኣይበቕዐን። ኣብ’ዚ ናይ 27 ድሕሪ ናጽነት ዓመታት፡ እቲ ብዘይ ፍቓድ ህዝቢ በትረ ስልጣን ዓቲሩ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ፡ ነቲ ብሓይሊ ብረት ገቢትዎ ዘሎ ስልጣን ከም ናይ ብሕቲ ጥሪቱ ወኒኑ፡ ዙፋን ምልኪ ካብ ዝስቀል ኣትሒዙ፡ ምስ ነፍሲ-ወከፍ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ እዉጅ ኩናት ከፊቱ ይርከብ።

እዚ ጉጅለ’ዚ፡ ነቲ ብሒትዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምውሓስ ሓደ ካብ’ቲ ዝተጠቕመሉ ጥበብ፡ ነቲ ክልተ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ምኽሓድ እዩ ነይሩ። እቲ ቀዳማይ፡ ኤርትራ ብዙሕነት ዝመለለይኣ፡ መበቆል ብዙሓት ብሄራትን፡ ሃማኖታትን ቋንቋታትን ምኽሓድ እዩ። ነዚ ክውን ንምግባር ከኣ፡ ኣብ ጽባሕ ናጽነት መሪሕነት ህግደፍ ብዘይ ሕንከት ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ጎስዩ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት እምበር ብሄራት ዝበሃል የሎን ክብል’ዩ ተሰሚዑ።

ብዘይካ’ዚ’ውን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ብሄራት እዉጅ ኩናት ብምኽፋት፡ ህላውነቶም ከህስስ፡ ጸጋታቶም ክምንጥል፡ ብመስርሕ ማሕበራዊ ምህንስድና ኣቢሉ ኩለንተንኦም ደምሲሱ ኣብ ሓደ ቁራዕ ጠጢቑ ሓዱሽ ህግደፋዊ ሕብረተ-ሰብ ክስንዕ፡ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን።

እምበኣር፡ ሓደ ካብ ግዳያት ህግደፍ ዝኾነ ህዝቢ፡ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ እዩ።

እቲ ጭቆናን ሰፍ ዘይብል በደላትን ህግደፍ ዝበጽሖ ህዝቢ ኩናማ፡ ካብ’ቲ ዝወርዶ ግፍዕታት ክናገፍ ንህላውነቱን ቀጻልነቱን ከውሕስ፡ ባህሉን ክብርታቱን ከረጋግጽ ክቃለስ ግድን ሰለዝኾነ፡ ልክዕ ከም’ዚ ሎሚ ቅድሚ 24 ዓመታት፡ ነቲ ዝወርዶ ዓመጽ ንምቕንጣጥን ብሄራዊ መሰሉን፡ ክብረቱን ማዕርነቱን ንምርግጋጽ ውዳበ ሃኒጹ ክቃለስ ዝወሰነ። በዚ መሰረት ከኣ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ከም መሪሕ ውድብ ናይ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ብምዃን፡ ኣብ መሳርዕ ቃልሲ ተጸሚዱ ይርከብ።

ታሪኻዊ ሰነዳት ከምዝሕብሮ፡ እቲ መሰልን ክብረትን ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ንምርጋግጽ፡ ወጽዓ እቲ ብሄር ዝወለዶ ቃልስን ውዳበን፡ ገና ኣብ’ቲ ዕሸል ዕድሚኡ እንከሎ ንምቑጻይ፡ ብዙሓት ቆጺርካ ዘይውድኡ ናይ ውሽጥን ግዳምን ብድሆታትን ፍተነታትን ክገጥሞ ምጽንሑ ኩልና ንምስክሮ ሓቂ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ብሕኑን ቁጥዐ ዝተወልዐ ቃልሲ ጭቁናት፡ ነቲ ኩሉ መስገደልን ናይ ጥፍኣት ሓደጋን ብዘይሕለል ተጋድሎ ሰጊሩ፡ ከም ወርቂ ተፈቲኑ ንኹሉ ጽንኩር መድረኻት ጥሒሱ መሰስ ብምባል፡ ብዙሓት ዓበይቲ ዓወታት ክሓፍስ ጸኒሑን ኣሎን።

ሎሚ ዝበዝሐ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ህዝቢ ኩናማ፡ ኣብ ጽላል መሪሕ ውድቡ ደምሓኩኤ ተሰሊፉ፡ ንኹለንተናዊ ህላውነቱን፡ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ነቲ ብህግደፍ ዝተኣወጆ ናይ ምጽናት ሓደጋ ንምፍሻል ኣብ ሕኑን ቃልሲ ተጸሚዱ ይርከብ።

ኣብ’ዚ ናይ 24 ዓመታት ዘካየዶ ተጋድሎን ክኸፍሎ ዝጸንሐን ዘሎን ኩሉ ዓይነት ናይ ሂወትን ኣካልን መስዋእቲ፡ ከም ብሄር ኩለንተናዊ ንቕሓቱን ውዳቢኡን ብዘተኣማምን ንምውሓስ፡ ንኹሎም ሰብ ብርኪ ኤርትራ ትኸውን ፍትሓዊት፡ ንብዙሑነት ትእንግድ፡ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምህናጽ ክቃለስ ዝጸንሐን ዘሎን እዩ።

ዝተወጽዐ ክንቃለስ ግድን እዩ። ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ከኣ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ፡ እቲ ህግደፍ ኣብ ዝባኑ ኣንቢርዎ ዘሎ ጾርን ኩሉ ዓይነት ጭቆናን ንምልጋስ፡ ንዝሓለፈ 24 ዓመታት መመላእታ ክቃለስ ይርከብ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡ ኣብ’ዚ ንመበል 24 ዓመት ዝኽሪ ምስረታ ደምሓኩኤ ዘሕልፎ ቀዳማይ መልእኽቲ እምበኣር፡ ዮውሃና ነቲ ከይተሓለለ ንኽብረቱን ማዕርነቱን ህላውነቱን ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ እዩ። ህዝቢ ብሄረ ኩናማ፡ ኣርዑት ህግደፋዊ ባርነት ሰቢሩ፡ ንኹሉ’ቲ ከቢድ መድረኻት ሰጊሩ፡ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ውዳቤ ኣውሒሱ፡ ዝገጥምዎ ተፈናታት ኣፍሺሉ፡ ኩሉንተናዊ ዓወታት እንዳመዝገበ ዝመጸ ህዝቢ እዩ። በዚ’ውን ነቲ ዘይነጽፍ ተጋድሎኡ፡ ዘይዕጸፍ ጽንዓቱ ኣብ’ዚ ፍሉይ ዝኽሪ ዕለት ምስረታ መሪሕ ውድቡ ድምሓኩኤ እንቋዕ ሓጎሰካ ክንብሎ ንፈቱ።

ከም’ቲ ባይታ ኤርትራ ዝምስክሮ ሓቂ፡ ህግደፍ ኣንጻር ኩሎም ነባሮ ናይ ምጽናትን ምብትታንን ቅሉዕ ኲናት ካብ ዝኸፍት እንሆ 27 ዓመታት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ እቲ ናይ ምጽናትን ምብራስን ጉዳይ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ብሄር ኣንጸላልዩ ዘሎ ጉዳይ ኢዩ። ልዕሊ ኩሉ ከኣ፡ እቶም ውሑዳት ዝኾኑ ብቑጽሪ ናይ ምጽናት ሓደግኦም ልዑል እዩ። ሓደ ካብ’ቶም ናይ ምጽናት ሓደጋ ዘንጸላልዎም ዘሎ ብሄር ከኣ፡ ብሄረ ኩናማ እዩ። በዚ መሰረት እምበኣር ቃልሲ ህዝቢ ኩናማ ንድሕንነቱን ቀጻልነቱ ዘካይዶ ዘሎ ብምዃኑ ፍትሓዊ ቃልሲ እዩ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ብሄረ ኩናማ ይኹን ካልእ ብሄር ህላውነቱ ክውሓስ፡ ባህሉን ክብርታቱን ቋንቁኡን ክዕቅብ፡ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ባዕሉ ንባዕሉ ክመሓደር ዘይሕከኽ መሰሉ ምዃኑ ዘስምረሉ ጉዳይ እዩ። ከም እምነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ናይ ኤርትራ መሰረታዊ ጸገም ህግደፍ ዝተኸተሎ ግጉይ ኣካይዳ፡ ብቐንዱ ከኣ ኩሉ መዳያዊ ብዙሕነትና ክጻወርን ዘይምኽኣሉን፡ ንብዙሕነት ዘእንግድ ባይታ ዘይምጥጥሑን እዩ። ሕጂ’ውን እቲ መሰረታዊ መፍትሒ፡ ኣብ ኤርትራ ነቲ ተፈጥሮኣዊ ብዙሕነት ዘእንግድ፡ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ዘውሕስ ኣሳታፊ ፖለቲካዊ ባይታ ምስ ዝፍጠር ጥራይ እዩ።

ጭቆና ኩሉም ብሄራት ኤርትራ ብእነካይዶ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ክዕወት ኢዩ። ሓደ ካብ’ዚ ዝኾነ እቲ ብሄረ ኩናማ ምስ መሪሕ ውድቡ ድምሓኩኤ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ይንዋሕ ይሕጸር ክዕወት እዩ። ማዕርነትን ክብረትን ኩሎም ብሄራት ኤርትራ ብሕጊ ዝረጋገጸላ ኤርትራ ህያው ክትከውን እያ።

 

ደጊምና የውሃና!

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!

ብዙሕነታዊ ሓድነትና፡ ንድሕነት ሃገርና!

ዜና ንባህልን ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)

01 ሚያዝያ 2019 ዓ.ም.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *