ዮሃና ንህዝቢ ኤርትራ ብምኽንያት መበል 28 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ

 

24 ግንቦት፡ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝለዓለ ደረጃ ሒዛ እትርከብ ታሪኻዊት ዕለት እያ። ህዝቢ ኤርትራ እቲ ምእንቲ ናጽነቱ ንመዋእል ዝኸፈሎ ዘይሕለል ሰላማዊ ቃልስን ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪታትን ፍረ ምስ ሳኣነሉ ንልዕሊ ርብዒ ሓደ ዘመን ብረት ኣልዒሉ ድሕሪ ምቅላስ ሰፍ ዘይብል ዋጋ ከፊሉ እቲ ናይ መወዳእታ ዓወት ዘመዝገበላ ዕለት እያ። ስለዚ’ያ ካኣ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ፍሉይ ቦታ ሒዛ እንዳተኾለዐት ትነብር።

 

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ እንቋዕ ናብ መበል 28፣ ዓመት መዓልቲ ናጽነት ግንቦት 24 2019  ኣብቃዓካ፡ እቲ ተሪፉ ዘሎ ሓርነትካ ከምቲ ንናጽነት ዝተኸፍለ መስዋእቲ ሕጂ’ውን ሓያል ቃልሲ ብምክያድ ኣብ ድሮ ዓወትካ ስለ እትርከብ ድርብ  ሓጎስ ተስተማቕረሉ እዋን ነዊሕ ኣይክኽውንን እዩ እንዳበለ ስምረት ምንቃስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ናይ ዮሃና መልእኽቱ የመሓላልፍ።

እዛ ክብርቲ ዕለት ናብ ጋህዲ ክትመጽእ ብዙሓት ደቂ ሃገር ደሞም ኣፍሲሶም ኣካሎም ሰንኪሎምን፡ እታ ዘይትምለስ ህይወቶም’ውን ከፊሎምላ እዮም። ብዙሓት ተሰዲዶምን፡ ኣብ መስርሕ ስደት ኣደዳ ጸገማት ምድረበዳን፡ ህልቂት ኣብ ባርሕን ኮይኖም እዮም። እዚ ብዝፈጠሮ ኩነታት ህዝብና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክበታተንን ፋሕፋሕ ክብልን ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ግን ከምኡ ኢሉ ከምዘይቅጽል እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ትስፉው ሃዋህው ድምጺ ይኣክል ህያው ምስክር እዩ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ስለቲ ንነዊሕ  ዓመታት ብዙሕ ዝዓይነቱ ዋጋ ዝተኸፍሎ ክቡር ናጽነት ሃገር ክንዛረብ እንከሎና ምስ ብዙሕ ሓጎስን ተወሳኺ ምዕባለን ክኸውን ዝግብኦ’ኳ እንተነበረ  ብሰንኪ ውሑዳት መራሕቲ ህግደፍ ሃገራዊ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ስለዝተጨውየ ሎሚ መዓልቲ ናጽነት ከብዕል እንከለና ክልተ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣብ ሕልናና እንተዳመላለሱ እዩ ። እቲ ቀዳማይ ነቲ ዘይክፈል ዋጋ ከፊልና ዘምጻናእዮ ዓወት እንዳዘከርና ክንሕጎስ እንከለና እቲ ካልኣይ ካኣ መጻኢ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ኣብ ሓደጋ ስለዝወደቐ ከመይ ጌርና ነቲ ወሪዱና ዘሎ ጸገም መፍትሒ ንገብረሉ ዝብል ሓሳብ ኣብ ርእስና እንዳተመላለሰ እዩ።

ህዝብና ኣንጻር ባዕዳውያን ኣብ ዝገበሮ ቅልስ ነቲ ዘይስገር ዝመስል መስገደል ገድሊ ስጊሩ፡ ነቶም ብዝተፈላለዩ ሓያላን መንግስታት ተደጊፎም ብቁጽሪን ዓይነቱን ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ሰራዊት ሃኒጾም ብምሉእ ሓይሎም ናብ ኤርትራ ዝወፈሩ፡ ብዉሑድ ዓቕሚ ግን ካኣ ሓያል ኒሕን ሓቦን ጽንዓትን ተዓጢቑ ንዓለም ብዝገርም ኩነታት ስዒርዎም ኣዩ።  እንተኾነ  ህዝቢ ኤርትራ ዘይተጸበዮ ኣደራዕ ካብቶም  ምእንቲ ናጽነትካ ተቓሊስና ዝብሉ ህግደፋውያን ኣጋጢምዎ ይርከብ። ወላድን ውሉድን ተበቲኖም ይነብሩ። ኩሉ መሰላት ተጋሂሱ ህዝቢ ኣብ ገዛእ ዓዱ ከም ጓና ተሸቝሪሩ ይነብር። እቲ ሕሰም መሪርዎ ኣፉ ዝኸፈቱ፡ ወይ ፍሉይ ሓሳብ ዘቕረበ ኣብ ፈቐዶ ጎዳጉዲን በዓትታትን ፍርዲ ዘይብሉ ማእሰርቲ ተዳጕኑ ኣካላቱ ክሳብ ምስንካልን ካብኡ ሓሊፉውን ክሳብ ናይ ሞት ዋጋ ኣብ ምኽፋል ይርከብ።

ዓመት መጸት ሓድሽ ተስፋ ኣንዳ ኣማዕደወ ተጸብዩ እቲ ዝጽበዮ ለውጢ ዝራሓቆ ህዝብና ሓደ ድሕሪ ሓደ ብምስዓብ  ዘዝኸኣለ ከምብሓድሽ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ስደት የምርሕ ኣሎ። እዚ ተርእዮ፡ ናጽነት ኤርትራ ንህዝብና ኣብ ክንዲ ኣብ ዓድኻ ዓሪፍካን ቀሲንካን ምስ ሰብካ ብሰላም ትነብረሉን ናብራኻ እንዳመሓየሽካ ትኸደሉን ምዃኑ ተሪፉ መዓስ ናብ ምድሪ ስደት ብሰላም በጺሐ ከዕርፍ እንዳተባህለ ዝሕሰበሉ እዋን ምዃኑ ኣዚዩ ዘጉሂ እዩ።

ናይ ሎምዘበን መዕልቲ ናጽነት ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ኢና ነብዕሎ ዘለና ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ እዩ፡፡ ሎሚ  ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ሕሰም ይኣክል ኢሉ ብሓባር ሰሚሩ ኣንጻር ህግደፍ ተላዒሉሉ ዘሎ እዋን እዩ። ወላ እቶም ብፍላጥ ይኹን ብዘይላጥ ኣብ ጎኒ እቲ ስርዓት ዝጸንሑ ከይተረፉ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ነታ ጠልጠል ኢላ ዘላ ቀጣን ናይ ምልኪ ገመድ ንምብታኽ ተላዒሎምሉ ዘለዉ እዋን ኣዩ።  ዓወትና ምሉእ ኮይኑ ሓርነትና ክዋሓስ ኩሉ ሃገራዊ እጃሙ ከበርክት ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጻውዒቱ የቕርብ። ሕጂ’ውን ከም ትማሊ ንሓርነትና በቲ ዘይሕለል ቃልስናን ስኒት ዝመለለይኡ ሓድነትናን ክኸውን ኩልና ብሓባር ንበገስ።

 

24 ግንቦት ዘልኣለም እንዳተዘከረት ክትነብር እያ !!

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ እዮም !!

 

ሓርነትና ናይ ግድን እዩ!!

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

24 ግንቦት 2019

 

 

 

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *