ደምዳሚ መግለጺ 5ይ ስሩዕ ኣኬባ ፈጻሚ ኣካል ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

ፈጻሚ ኣካል ስምረት ምንቕስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር 5ይ ስሩዕ ኣኬባ ካብ 23 – 27 ሰነ 2020 ኣሰላሲሉ።

 

ፈጻሚ ኣካል ኣብቲ ዘካየዶ 5ይ ስሩዕ ኣኬባ ዝርኣዩ ዛዕባ ህሉው ኩነታት ዓለምናን ዞባናን ከባቢና ብዝምልከት እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለምና ኣብ መንጎ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ቁጠባውን ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ውድድርን ምፍጣጥን ምትፍናንን ነቲ ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ምድሪ ተፈጢሩ ዝነበረ ተዛማዲ ሰላም ክዝረግ፡ ሃገራት ዓለም በቲ ኣብ መንጎ ሓያላት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ምውጣጥን ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ኣሰላልፋ ሓድሽ ምውግጋንን መርገጺአን ከፍልጣን መደበን ዝገልጻሉ ኩነታት ይምዕብል ምህላዉ ርእዩ። ብዘይካ’ዚ ምስ ምምጻእ ንዓለምና ዓቢ ስግኣት ናይ ሂወት መቅዘፍቲ ኮይኑ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮና (ኮቪድ-19) ኣብ ሂወትን ቁጠባዊ ሃብትን ዘብጽሖ ዘሎ ገዚፍ ዕንወት ዘንቀሎ ኣብ መንጎ ሓያላት ሃገራት ካልእ ዘሰሓሕብ ጉዳይ ብምኳን ነቲ ዝጸንሐ ግርጭት ክጋደድ፡ እቲ ወጥሪ ናብ ዝልዓለ ገጹ ከምርሕ ይገብር ምህላዉ፡ በዚ ምክንያት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነቲ ኮሮና ዘውርዶ ዘሎ ሃስያ ንምምካት ዘክእለን ሓገዝ ኣብ ምርካብ ክጽገማ፡ ዓለም’ውን ነቲ ለበዳ ብሓባር ትምክተሉ ዕድል ክጸብብ ጌርዎ ከም ዝርከብ ርእዩ። ከም ውጽኢቱ ብቁጠባ ዝደኸማ ዝማዕበለ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ዘይብለን ሃገራት ብፍላይ ከኣ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ከይትጥቃዕ ዓቢ ስግኣት ተኸሲቱ ብምህላዉ፡ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ሃብታማት ሃገራት ሓገዛተን ከዕዝዛ ብቀንዱ ውዱብ ጥዕና ዓለም ልዕሊ ማንም እዋን ሓላፍነቱ ክሽከም ጸዊዑ።

 

ፈጻሚ ኣካል ንኩነታት ዞባናን ከባቢናን ኣመልኪቱ ኣብ ዝርኣዮ፡ ኣብ ዞባና ዘለዉ ሓይልታት ነቲ ኣብ መንጎ ሓያላት ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ቁሩቁስ ከም ጽቡቅ ኣጋጣሚ ብምውሳድ፡ ተልእኮ ሓያላት ንምውሓስን ረብሓታቶም ንምርግጋጽን ኣብ ከባቢ ቐርኒ ኣፍሪቃ ዘካይድዎ ዘለዉ ብቐጥታን ብተዘዋዋሪን ኢድ ኣእታውነት ዝፍጠር ዘሎ ፖለቲካዊን ቁጠባውን ወተሃደራውን ቅልውላው ሰላምን ምርግጋእን ቐርኒ ኣፍሪቃ ክዝረግ፡ ድኽነትን ስግኣትን ክዓሙቕ፡ ናይ ኩናት ሃዋህው ክፍጠር ይኸውን ከም ዘሎ መዚኑ። እዚ ብድርኺት ናይ ሓያላት ሃገራት ብመንገዲ ውክልና ናይ ዞባና ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ምትእትታዋት ኤርትራ ትርከቦ ቐርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ከቢድ ኩሉ መዳያዊ ሓደጋታት ዘእቱ ምልክታት ምህላዉ ኣሚቱ።

 

 

ፈጻሚ ኣካል ንውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ኣተኲሩ ኣብ ዝርኣዮ ዛዕባ፡ እቲ ንሃገርና ኤርትራ ብዘይ ፍቃድ ህዝቢ ብሓይሊ ጠበንጃ ኣብ ዝባን ህዝብና ኣርዑት ባርነት ቆሪኑ ዘሎ ኣጽናቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት፡ ብፍላይ ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካዊ መንገዲ ብሽም ሰላም ኣመኽንዩ ንመሬታዊ ግዝኣታዊ ሓድነትን ልዑላውነትን ዝዳፋእ፡ ንቅሳነት ሰላምን ህዝብና ዝድውሽ ንኩናትን ጥፍኣትን ዝጽሕትር ባህርያትን ተግባራትን ይፍጽም ከምዘሎ መዚኑ። ኣጽናቲ ጉጅለ ህግደፍ ንጉዳይ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ንጸቢብ ፖለቲካዊ ሕሳባት ነቲ ስትራተጂካዊ ረብሓታት ጎስዩ፡ ንግዝያውን ስልታውን መኽሰባት ክብል ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ቅርሕንትን ጽልእን ዘመተን ኣብ ጉዳይ ጎረባብቲ ኢድ ኣእታዉነትን ፡ ኣብ ህዝብን ሃገርን ከቢድ ዕንወት ከኸትል ከም ዝኽእል ኣሚቱ።  ኣጽናቲ ቁንጮ  ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ብራዕድን ሸበራን፡ ብድክነትን ድንቁርናን ኣባሳቢሱን ኣማሲኑን ከንበርኽኽን ክገዝእን ኩሉ  ኢሰብኣዊ ኣረሜናዊ ትግባራት ምፍጻሙ ከይኣኽሎ፡ ነቲ ንዓለምና ስግኣት ሂወት ደቂ ሰባት ኮይኑ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከምቲ  ዓቢ ከዉሊ ብምግባር፡  ብሓደ መዳይ ካብ ህዝቢ ገንዘብ መዝመቲ፡ በቲ ካልእ ከኣ ንፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ክጥቀመሉ ምፍታኑ፡ነቲ ሕማም ኣመኽንዩ ህዝቢ  ኣብ ገዛ ክዕጾ ብምቅሳብ ኣደዳ ጥሜትን ጽምእን ኮይኑ ክማስን ኣብ ጸላም ብዘይ እኹል መብራህቲ ክዕፈን ብምግባር ንዝኸፍኤ ሕሰም ክቃላዕ ይገብሮ ብምህላዉ፡ ብዙሕ ህዝቢ ግዳይ ዓጸቦን ሞትን ከይከዉን  ዓቢ ስግኣት ከምዘሎ መዚኑ። ፈጻሚ ኣካል ነቲ ህግደፍ ህዝቢ መሰረታዊ  ቀረብን ከይረክብ ምሕራሙ፡ ካብ ለገስቲ ግብረሰናይ ትካላት ዝተዋህበ  መከላኸሊ ሕማም  ብመደብ ምሕሳሙ፡ መባእታዊ መከላኸሊ ዝኾነ ማይን ሳሙናን ከቕርብ ፍቃደኛ ብዘይ ምዃኑ፡ ኮሮና ንምምካትን ዘርእዮ ዘሎ ዘይተገዳስነትን ምስሉይ ፖሮፖጋንዳዊ ዘመተ ኮኒኑ።  ነዚ ባርባራዊ ተግባራት ህግደፍ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦን ህዝቢ ኤርትራ ቅልጡፍ ሓገዝ ዝረኽበሉ ዕድል ክፍጠር ኩሎም ተቃለስትን ሓይልታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታትን ኤርትራ ብሓባር ክረባረቡ ኣተሓሳሲቡ።

 

ፈጻሚ ኣካል ንኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዝርኣዮ ዛዕባ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብኹሉ መዳይ ኣብ ዘይቅሱን ሻቅሎት ዝመልአ ህሞት ከም ዝርከብ ርእዩ። ብሓደ ወገን ኣጽናቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዘሎ ኩሉ ዓይነት በደላትን ዓመጻትን ዝጽሕትሮ ዘሎ ናይ ኲናትን ወረ ኲናትን ዳንኬራ ዝፈጥሮ ዘሎ ከቢድ ስነልቦናዊ ኣደራዕ፡ እቲ ካልእ ሕማም ለበዳ ኮሮና ፈጢርዎ ዘሎ ቁጠባውን ማሕበራዉን ቅልውላው ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክልተ ዝብልሑ መላጸ ክወድቕ ኮይኑ ከምዘሎ ገምጊሙ። ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ንለውጢ ድልዉ ምህላዉ፡ እቲ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ጸረ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ህያው መግለጺ ምኳኑ ኣስሚርሉ። ፈጻሚ ኣካል ንህዝቢ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዘሕለፎ መልእኽቲ፡ ህግደፍ ናይ ሰላም ጉዕዞ ተሓሲሙ፡ ካብ ተኹታኺ ባህርቱን ሕዱር ቅርሕንትን ነቂሉ፡ ዝዉልዖ ኩናት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ክቃወሞን፡ ንዳግማይ ደም ምፍሳስ ክኹንን ጸዊዑ::

 

ሕጂ’ውን ከም ህዝቢ ካብቲ ገጢሙና ዘሎ ኩሉ ዓይነት ጸገማት ንምንጋፍ እቲ ፍታሕ ተወዲብኻ ምቅላስ ምኳኑ ኣሚሙ። ህዝቢ ካብ ምጽናትን ብርሰትን ከድሕን ልዑላዊ ክብረቱ ከውሕስ ሓደን መተካእታን ዘይብሉ ምርጫ ኩሉ ፈላላዪ ዝምባለታትን ድሑር ኣተሓሳስባታትን ነጺጉ ሓድነቱ ኣስጢሙ ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልሲ ተሰሊፉ ንድሕነቱን ድሕነት ህዝቡን ሃገሩን ክቃለስ ጸዊዑ።

 

ኣብ ጉዳይ’ቲ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድባት ደምበ ተቃውሞ ኣመልኪቱ ካብ ዝርኣዮ ፈጻሚ ኣካል፡ ነቲ ደምበ ተቃውሞ ካብ ብተናጸልን ተነጻጺግኻን ተፈላሊኻን ተረሓሒቅኻን ዝብል ባህርን ኣተሓሳስባን ንዓመታት ተፈቲኑ ውድቀት እምበር ዝርኤ ውጽኢት ዘይተረክቦ ናይ ኩሉ ዝተደመሮ ዜሮ ኣካይዳ ገዲፉ ውሽጡ ብዝግባእ ፈቲሹ ናብ ሓድሽ መድረኽ ክሰግር፡ ነቲ ህዝብና ዝሓቶ ዘሎን ሃገርና ዘላቶ ኩነታት ብዝምጥን መዳዩ ኩሉ ዓቕምታቱ ኣስሚሩ ክቃለስ እቲ ኣማራጺ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ገምጊሙ። ፈጻሚ ኣካል ነቲ ሓይልታት ደምበ ተቃውሞ ንምቅርራብ ብዝተፈላለዩ ግዱሳት ኤርትራውያን ሃገራውያን ዝተወስደ ተበግሶታት ናእድኡ ገሊጹ። እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዘተ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ መፈጸምትኡ ከብጽሕ ኩሎም ውድባትን ምንቅስቓሳትን እወንታዊ ግደኦም ክጻወቱ ኣተሓሳሲቡ። ኣብዚ መዳይ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ከም ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ነቲ መድረኽ ዝሓቶ ዘሎ ምቋም ሰፊሕ ጽላል ፖለቲካዊ ውድባት ክውን ንምግባር እቲ ኩሉ ዝከኣሎ ኣበርክቶ ክገብር ቅሩብ ምህላዉ ገሊጹ።

 

 

 

ፈጻሚ ኣካል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ውድብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ህዝባዊ ምንቅስቓስ ስምረት ንዝሓለፉ እዋናት ክሰላስሎ ዝጸንሐ ናይ ቃልሲ ዕማማት ብዕምቆት ፈቲሹ። ከም ውድብ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እወንታዊ ምዕባለታትን ኣሉታዊ ድኻማትን ብዝርዝር ድሕሪ ምርኣዩ፡ ኣገደስቲ መፍትሒታትን እማመታትን ኣሕሊፉ። እዚ ዘለናዮ እዋን ታህዋኽን ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ እዋን ስለዝኾነ ከም ምንቕስቃስ ነቲ መድረኽ ዝገጥም ኩሉ መዳያዊ ቃልስን ጻዕርን ክገብር፡ ዓቅምን ጽልዋን ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንምሕያልን ንምብራኽን ኩሉ ዝከኣሎ ነገራት ከበርኽትን ክሰርሕን፡ ካብ’ዚ ብተወሳኺ ዓቅምታት ተቃውሞ ንምጥማርን ምስማርን ዝከኣሎ ክገብር ድልውነቱ ኣረጋጊጹ። ነቲ ናይ ቀዳምነት ቀዳማይ ዝኾነ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ዕዉት ክኸውን ነዚ መድረኽ ዝሓቶ ንምምላእ ብዓቢኡ ፖለቲካዊ ውድባት ዓቅሞም ጠሚሮም ብሓባር ክቃለሱ ዘክእል ምቋም ጽላል ፖለቲካዊ ሓይልታት ብደረጃ ውድብን ግንባርን (ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር) ኩሉ ዓይነት ምርብራብ ክገብር ቅሩብነቱ ኣነጺሩ።

 

 

ቀዳምነትና፡ ድሕነት ህዝብን ምውሓስ ግዝኣታዊ ሓድነትን ልዑላዊ ክብረትን!!!!

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ እዮም!!

ሓርነትና ናይ ግድን እዩ !!

 

 

ፈጻሚ ኣካል ስምረት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *