ጸብጻብ ዜና ስምረት ጨንፈር ስዊዝ

ጸብጻብ ዜና ስምረት ጨንፈር ስዊዝ
ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጨንፈር ስዊዝ ብዕለት 28 ታሕሳስ
2019 ዕዉት ህዝባዊ ሰሚናር ኣካይዱ።

ኣቐዲሙ መደባቱ ከምቲ ልሙድ ብዝኽረ ሰማእታት ድሕሪ ምጅማሩ ካብኡ ቀጺሉ
ሓድሽ መርሕነት ጨንፈር ብዴሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ። ካብዚ ቀጺሉ ኣገዳሲ ለበዋን
ርእቶን ድሕሪ ምሕላፍ ናብቲ ዝዓበየ ሒዝዎ ዝነበረ መደብ ህዝባዊ ሰሚናር ብምቕናዕ
ንህሉው ኩነታት ዓለምናን ከባቢናን ከምኡ ውን ንህሉው ኩነታት ሃገርናን ዝገልጽ
ብኣባል ማእከላይ ሽማግለ ብጻይ ተስፋልደት ዑቕባዝጊ ሰፊሕ መብርሂ ቀሪቡ።
ብጻይ ተስፋልደት ኣብ መግለጺኡ ንህልዉ ኩነታት ሃገርና ብዝግባእ ክንርድኦ
እንተኮይና እቲ ብቐዳምነት ክንርእዮ ክንርድኦን ዘለና ቀንዲ ጉዳይ እቲ ኣብ ዙርያ
ዓለማውን ከባብያውን ኩነታት ዘሎ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ ወተሃደራዉን ጸጥታዉን
ኩነታት ብግቡእ ምስ እንርዳእ ምዃኑ ኣብሪሁ።ካብዚ ኣስዒቡ ኤርትራ ሃገርና ኣብ
ኣዝዩ ስትራተጂካዊ ባይታ ስለ ትርከብ፡ ዝኾነ ምዕባለ ዓለምናን ዞባናን ከባቢናን
ብቐጥታ’ዩ ዝጸልወና። እዚ ማለት፡

– ኣብ ከባቢና ናይ ሓያላት ዓለምና ዝጫረታሉ ባህርያዊ ጸጋታት ብምህላዉ
– ከባቢና ጽዑቕ ዝኾነ ንግዳዊ ጉዕዞን ናይ ዕዳጋ ማእከልን ከም ምዃኑ
ንኸም በዓል መጻብቦ ባቢኤል መንደብን፡ ወሽመጥ ዓደን ሓያላት ሃገራት ነዚ ከባቢ
ክቆጻጸራ ጻዕሪ ክገብራ ናይ ግድን ኢዩ። ነዚ መን ተቆጻጸረ፡ መን ናይ መን ጸግዒ ኮነ
ከኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ ድሕሪ ምባል በዚ መሰረት ኣብዚ እዋን እዚ እተን ኣብ ዙርያ
ዓለምና ሓያላት ጎባልል ኮይነን ወጺኤን ዘለዋ፡ ኣመሪካን ቻይና ኮይነን፡ ኣብ ጎድነን
ዘሰልፍኦ ብዙሓት ሓይልታት ከም ዘሎ ንተሳተፍቲ ብዝርዝር ገሊጹ።ኤርትራ ሃገርና
ኣብ’ዚ መዳይ ዘለዋ ባይታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰለዝኾነ፡ ብኽልተ መዳይ ማለት ብመዳይ
ቻይና- ነቲ ናይ ጅቡቲ ወደብ ተጠቒማ ንግዳዊ ዝምድና ምስ ኣፍሪቃ ይሰርሑ
ብምህላዎም ቻይና ናይ ኤርትራ ባሕሪ’ዉን ክጥቀመሉ ከም ትደሊ ዘተሓትት
ኣይኮነን። ብመዳይ ኣመሪካ ውን ብመንገዲ ሃገራት ኣዕራብ ኣቢሎም፡ ነቲ ናይ ጅቡቲ
ኮረዶዮ ናብ ኤርትራ ክሰግር ብምግባር ኤርትራ ሃገርና ክትጽሎ ከም እትኽእል ብሰፊሑ
ኣብሪሁ።እዚ ኣብ ከባቢና ዝምዕብል ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ዝምባለታት፡ ገና ከሎ
ብጥበብ እንተ ዘይተወጊኑ፡ እቲ ሓደጋ ዓቢ ኮይኑ እዚ ሓደ ካብ’ቲ ኣብ ሰማያት
ኤርትራ ተንጠልጢሉ ዘሎ ሓደጋ ምኳኑ ኣብ ግምት ምእታው ከምዘድሊ ገሊጹ።ካብዚ
ቀጺሉ ብጻይ ተስፋልደት ንኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንህልዉ ኩነታት ደምበ
ተቓውሞን ኣመልኪቱ ዕሙቕ ዝበለ መግለጺ ኣቕሪቡ።ካብዚ ቀጺሉ ንህሉው ኩነታት
ስምረት ዝብልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።ስምረት ካብ ዝምስረት ክሳብ ሕጂ ከሰላስሎም
ዝጸንሐ ንጥፈታትን ኣብ ጉዕዝኡ ክገጥምዎ ዝጸንሑ ብድሆታትን ሽግራትን ድሕሪ
ምዝርዛር ስምረት ብዝገጥሞ ሽግራት ካብ ጉዕዝኡ ደው ከይበሎ እቲ ግቡእ ናይ ቃልሲ
ዕማሙ ዘካይድ ዘሎ ምንቅስቓስ ምዃኑ ኣብሪሁ።ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ስምረት ከም ዕሸል
ውዳቤ መጠን ምስ ዘለዎ ብኩራትን ሕጽረትን፡ ነቲ ዝገጥሞ ብድሆታት ብትብዓትን
ጥበብን ሰጊሩ፡ ጉዕዞ ቃልሱ ክቕጽል ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ከኣ እቲ ዝልዓለ ብልጫ’ዩ
ክብሃል ይከኣል ድሕሪ ምባል እዚ ይኹን እምበር ስምረት ካብ ሕጽረት ተሞክሮን
ልምድን፡ ካልእ ብኩራትን ብዙሕ ጸገማት ክገጥሞ ጸኒሑን ኣሎን። ገለ ካብ’ዚ
 ፖለቲካዊ ድኽነት ዝወለዶ ሕጽረታት
 ናይ ሕግን ስርዓትን ብኩራት፡ ናይ ድስፕሊን ጸገም
 ነቲ ናይ ቃልሲ ባህርን፡ ናይ ቃልሲ ኩነታት ብዝግባእ ዘይምርዳእ 
ናይ መሳለጥያን ፋይናንስ ሕጽረት
 ሕጽረት ናይ ፖለቲካዊ ኣፍልጦን ንቕሓትን ዝብሉ ገለ ካብቶም ንስምረት ክገጥምዎ
ዝጸንሑ ሕጽረታት ምዃኖም ገሊጹ።
ካብዚ ኣስምዒቡ ስምረት ካብ ካልኦት ፍሉይ ዝገብሮ ውሽጣዊ ጸጋታት ዝውንን ኢዩ
እዚ ማለት ከኣ
 ንጹር ንህዝቢ ዝወገነ ፖለቲካዊ መስመርን፡
 ናይ ህዝቢ ጥቕምን ረብሓታት ዘቋምት ራእን ዕላማን ዝወነነ
 ዝበዝሐ ዓቕሙ ሓይሊ መንእሰይ ምዃኑ
 ብውሽጣዊ ዓቕሙ ክቃለስ ዝወሰነ፡ ብውሽጡ ዝምወል፡ ብጻዕሩ ዝቃለስ፡
 ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ዜና ማዕከን ዝዉንን፡ ንጹር መልእኽቲ ዘሕልፍ
 ናይ ህዝቢ ናይ ንቕሓት ንምብራኽን ምሕያል ዝሰርሕ፡ ኣብ ዲሞክራሲያዊ
መትከላት ዝኣምን መስርሕ ዝኽተልን
 ንሕግን ሕጋውነትን ቀዳምነት ዝህብ
 ኣብ ሓባራዊ ቃልስን ሓባራዊ ረብሓባን ዝኣምን ብምዃኑ ስምረት እዚ
ብጫታት ዝዉንን ምንቅስቓስ ምዃኑ ብሰፊሕ ድሕሪ ምብራህ ስምረት ኣብ
መስርሕ ጉዕዞ ቃልሲ ክሳብ ዘሎ ብሕጂ ውን ብድሆታት ክገጥምዎ ይኽእሉ
እዮም ግን ከኣ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮ ተማሂሩ፡ ናብ ዝበረኸ መድረኽ ከም
ዝሰግር ግን ጥርጥር የሎን ክብል ወሲኹ ገሊጹ።ከም ስምረት ንጸላኢ መቃለሲ
ወይ መንጠሪ ባይታ ኣይንመርጸሉን። ንጸላኢ መህረሚ ኣይንሓርየሉን። ከም’ኡ
ክንዲ ዝኾነ’ዩ ስምረት ቃልስና ኣብ ኩሉ ብኹሉን ዝብል መርሆ ዝኽተል
ብምባል ናይቲ ዕለት መደርኡ ዛዚሙ።ብድሕሪዚ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበሉ
ንጉዳይ ሓድነትን ህሉው ኩነታትን ቃልስናን ዝምልከት ሕቶታት ብዝግባእ
መሊሱን ኣረዲኡን ኣብ መወዳእታት ድማ ሃናጺ ርኢቶን ለበዋን ካብ ህዝቢ
ድሕሪ ምቕባሉ ናይቲ ዕለት ርክብ ምስ ህዝቢ ብዝኽረ ሰማእታት ብዓወት
ዛዚሙ።ካብዚ ቀጺሉ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ብዘዳለዎ መደብ ምዝንጋዕ
ብሓባር ክዘናጋዕ ድሕሪ ምምሳይ ናይቲ ዕለት ሓፈሻዊ መደባቱ ብዓወት ዛዚሙ።

ክፍሊ ዜናን ሓበሬታን
ምስግና ገብረመድህን
ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም!!
ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ!!

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *